This page is also available in

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR PRECISE BIOMETRICS AB (publ) Org nr. 556545-6596

§ 1 Bolagets firma är Precise Biometrics AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 3 Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för personidentifiering samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst etthundra miljoner (100 000 000) och högst fyrahundra miljoner (400 000 000).

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken han utsetts intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7 Stämman skall utse en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i
Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. (16.00). Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare till bolaget anmäler biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer
9. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden
10. Val av styrelse, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Bolagsstämma skall hållas i Lund eller Stockholm

§ 11 Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 12 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid ordinarie bolagsstämma den 27 april 2015.

 

Ladda ner Bolagsordning