Incitamentsprogram

Vid bolagstämman 2017 beslutades att erbjuda ett incitamentsprogram för bolagets anställda som innebar att högst fem miljoner (5 000 000) teckningsoptioner ska kunna ges ut där varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Teckning av teckningsoptionerna skulle ske senast den 31 december 2017, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juni 2020 till 30 juni 2020. Teckningskursen för optionerna är fastställd till 0,06 kr och teckningskursen för aktierna till 5,40 kr. Vid helårsperiodens utgång har 1 630 000 optioner tecknats motsvarande 33% av totala teckningsoptionerna, detta efter att tecknade optioner från anställda, inklusive tidigare VD, återköpts. Vid antagande av att samtliga teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka med 1 630 000 aktier.