Incitamentsprogram

Precise Biometrics har ett utestående optionsprogram, ”Optionsprogram 2014/2017” som beslutades på årsstämman 2014. Vid årsstämman i Precise Biometrics AB 2014 beslutades att införa ett incitatamentsprogram till ledande befattningshavare och anställda i företaget. Programmet pågår i tre år och löper fram tills utgången av december 2017. Programmet omfattar totalt 8 000 000 teckningsoptioner. Teckningspriset sattes till 0,10 kr och teckningskurs 2,50 kr. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en aktie i bolaget. Om samtliga optioner används i optionsprogrammet sker en utspädning om 2,3 % av aktierna och rösterna i bolaget.