Incitamentsprogram

Precise Biometrics har ett utestående optionsprogram.

”Optionsprogram 2017/2020” beslutades på årsstämman 2017.Vid årsstämman i Precise Biometrics AB 2017 beslutades att emittera maximalt 5.000.000 teckningsoptioner till bolagets personal. Bolagets ledningsgrupp har tecknat maximalt antal tilldelade optioner, totalt 1.500.000 stycken och övrig personal har tecknat 730.000 optioner. Totalt har 2.230.000 optioner tecknats till ett pris på 0.06 kr per option. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av nya aktier i bolaget till en kurs om 5.40 SEK per aktie. Om samtliga optioner används i optionsprogrammet sker en utspädning om 1,4 % av aktierna och rösterna i bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.