Utskott & valberedning

Revisionsutskott

Styrelsen har på det konstituerande styrelsemötet den 16 maj 2017, beslutat att följande styrelseledamöter ska utgöra Precise Biometrics revisionssutskott: Torbjörn Clementz, Torgny Hellström och Synnevö Trygg med Torbjörn Clementz som ordförande.

Revisionsutskottets uppdrag är att utöva tillsyn och förbereda ett antal frågor till styrelsen vilket stödjer styrelsen i deras arbete att uppfylla sitt ansvar inom revison, intern kontroll och finansiell rapportering. Under 2016 har utskottet primärt fokuserat på rapportering (kvartalsrapporter, årsredovisning och intern rapportering), affärsrelaterade risker samt intern kontroll. Utskottet hade sju möten under 2016, varav fyra i samband med kvartalsrapporterna.

 

Ersättningsutskott

Styrelsen har på det konstituerande styrelsemötet den 16 maj 2017, beslutat att följande styrelseledamöter ska utgöra Precise Biometrics ersättningsutskott: Torgny Hellström, Anna Almlöf, Matts Lilja och Mats Lindoff med Torgny Hellström som ordförande.

Ersättningsutskottets uppdrag omfattar frågor om löner, pensionsvillkor, incitamentsprogram och övriga anställningsvillkor för ledningen i bolaget. Under 2016 har utskottet primärt fokuserat på ersättning till ledande befattningshavare, inklusive incitamentsprogram och optionsprogram. Utskottet har också berett styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket återfinns i förvaltningsberättelsen. Utskottet hade sju möten under 2016.

Ladda ner Styrelsens redovisning av utvärdering till bolagets ledning här

 

Valberedning

Precise Biometrics valberedning inför årsstämman 2018

På årsstämman den 16 maj 2017 beslöts att i enlighet med valberedningens förslag anta justerade principer för utseende av valberedningen vilka överensstämmer med de principer som antogs på årsstämman 2016 med den huvudsakliga skillnaden att principerna föreslås gälla tills vidare. De justerade principerna innebär att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av representanter från två till tre av bolagets största aktieägare enligt Euroclear Sweden AB:s förteckning av registrerade aktieägare per den 30 augusti. Om någon av dessa aktieägare skulle avstå från möjligheten att utse en representant, ska den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största innehavet tillfrågas.

Precise Biometrics valberedning inför årsstämman 2018 har tillsatts i enlighet med instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2017.

Valberedningen består av:

  • Hans Ek, representerande SEB Fonder
  • Torgils Knutsson Bonde
  • Torgny Hellström, styrelsens ordförande

Hans Ek är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman som är planerad till 16 maj 2018, helst senast 28 februari 2018.

KONTAKTA VALBEREDNINGEN:
Precise Biometrics AB
Valberedningen
Box 798
220 07 Lund
E-post: valberedning.2018@precisebiometrics.com