Utskott & valberedning

Revisionsutskott

Styrelsen har på det konstituerande styrelsemötet den 15 maj 2019, beslutat att följande styrelseledamöter ska utgöra Precise Biometrics revisionssutskott: Torbjörn Clementz, Torgny Hellström och Synnevö Trygg med Torbjörn Clementz som ordförande.

Revisionsutskottets uppdrag är att stödja styrelsen i dess arbete med att uppfylla sitt ansvar inom revision, intern kontroll och finansiell rapportering. Därtill ska revisionsutskottet bl.a. bistå bolagets valberedning vid framtagande av förslag till val av revisor och i tillämpliga fall upphandla revision, bevaka revisorns oberoende och upprätta riktlinjer för tjänster förutom revision som tillhandahålls av revisorn samt hålla sig informerat om Revisorsnämndens kvalitetskontroll av revisorn. Under 2018 har utskottet primärt fokuserat på rapportering (kvartalsrapporter, årsredovisning och intern rapportering), affärsrelaterade risker samt intern kontroll. Utskottet håller möten vid två till tre tillfällen per år samt i samband med varje delårsrapports sammanställning. Utskottet hade 9 möten under året, varav fyra i samband med kvartalsrapporterna. Revisionsutskottet ska träffa bolagets revisor minst två gånger per kalenderår. Bolagets revisionsutskott har sedan årsstämman 2018 utgjorts av styrelseledamöterna Torbjörn Clementz (utskottets ordförande), Torgny Hellström och Synnöve Trygg.

Ersättningsutskott

Styrelsen har på det konstituerande styrelsemötet den 15 maj 2019, beslutat att följande styrelseledamöter ska utgöra Precise Biometrics ersättningsutskott: Torgny Hellström och Åsa Schwarz med Torgny Hellström som ordförande.

Ersättningsutskottets uppdrag omfattar frågor om löner, pensionsvillkor, incitamentsprogram och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare. Under 2018 har utskottet primärt fokuserat på ersättning till ledande befattningshavare, inklusive utvärderat frågan om incitamentsprogram. Utskottet har också berett styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket återfinns i förvaltningsberättelsen. Utskottet hade sex möten under året.

Valberedning

Precise Biometrics valberedning inför årsstämman 2019 Precise Biometrics valberedning inför årsstämman 2019 har tillsatts i enlighet med instruktion för valberedningen som bekräftades av årsstämman 2018. Valberedningen består av:

  • Hans Ek, representerande SEB Fonder;
  • Torgils Knutsson Bonde; och
  • Torgny Hellström, styrelsens ordförande.

Hans Ek är valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman som är planerad till 15 maj 2019, helst senast 28 februari 2019. KONTAKTA VALBEREDNINGEN: Precise Biometrics AB Valberedningen Box 798 220 07 Lund E-post: valberedning.2019@precisebiometrics.com