Ekonomisk ordlista

AKTIEKURS
Sista betalkurs under perioden.

BALANSOMSLUTNING
Värdet av samtliga tillgångar på balansdagen.

BRUTTOMARGINAL
Bruttoresultat dividerat med nettoomsättning.

EBITDA
Rörelseresultatet före avskrivningar.

EGET KAPITAL
Eget kapital vid årets slut. Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående eget kapital plus utgående eget kapital dividerat med två.

EGET KAPITAL PER AKTIE
Eget kapital vid årets slut dividerat med antal aktier vid årets slut.

GENOMSNITTLIGT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER UNDER ÅRET
Antal aktier vid årets början plus antal aktier vid årets slut dividerat med två.

KASSALIKVIDITET
Omsättningstillgångar exklusive lager dividerat med kortfristiga skulder.

OPERATIVT KASSAFLÖDE
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapitalet.

P/E TAL
Aktiekursen vid årets slut dividerat med resultat per aktie.

RESULTAT PER AKTIE
Resultat efter finansnetto dividerat med genomsnittligt antal aktier. Beräkning har skett enligt IAS 33 Resultat per aktie. I enlighet med IAS 33 får inte omräkning efter utspädning medföra ett bättre resultat per aktie jämfört med före utspädning.

RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL
Årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.

RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Resultatet efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

RÖRELSEKAPITAL
Varulager, kortfristiga fordringar och avsättningar minus kortfristiga skulder.

RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.

SKULDSÄTTNINGSGRAD
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

SOLIDITET
Eget kapital per balansdagen dividerat med totala tillgångar per balansdagen.

SYSSELSATT KAPITAL
Balansomslutning minus ej räntebärande skulder och avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.