News Tag: Issuance

Precise Biometrics announces outcome of rights issue and directed issue

The board of directors of Precise Biometrics AB today announces the outcome of the rights issue of ordinary shares which was resolved on by the board of directors on 10 August 2022 and approved by the extraordinary general meeting on 5 September 2022. In total, 2,871,564 ordinary shares were subscribed for, corresponding to approximately 43.5 percent of the rights issue. Through the rights issue, the company will receive approximately SEK 18.5 million prior to issue costs. Further, Egis Technology Inc. has subscribed and been allocated all ordinary shares in the directed issue resolved on by the board of directors on 10 August 2022, corresponding to proceeds of approximately SEK 25.5 million before issue costs. In total, the Company will receive approximately SEK 44.0 million before issue costs. Egis Technology’s ownership in the Company after the share issues amounts to a total of 5,609,488 ordinary shares, corresponding to 12.08 percent of the shares in the Company.

Read More

Precise Biometrics offentliggör utfall i företrädesemission och riktad emission

Styrelsen för Precise Biometrics AB offentliggör idag utfallet i företrädesemissionen av stamaktier som beslutades av styrelsen den 10 augusti 2022 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 5 september 2022. Totalt tecknades 2 871 564 stamaktier i företrädesemissionen, motsvarande cirka 43,5 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 18,5 MSEK före emissionskostnader. Vidare har Egis Technology Inc. tecknat och tilldelats samtliga stamaktier i den riktade emissionen som beslutades av styrelsen den 10 augusti 2022, motsvarande en emissionslikvid om cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader. Totalt tillförs bolaget cirka 44,0 MSEK före emissionskostnader. Egis Technologys ägande i Bolaget efter samtliga emissioner uppgår till totalt 5 609 488 stamaktier, motsvarande cirka 12,08 procent av aktierna i Bolaget.

Read More

The subscription period in Precise Biometrics’ rights issue begins today

Today is the first day of the subscription period in Precise Biometrics AB (publ) (“Precise” or “Company”) rights issue of ordinary shares (“Rights Issue”), which was resolved by the Board of Directors on 10 August 2022 with subsequent approval by the Extraordinary General Meeting held on 5 September 2022. Upon full subscription in the Rights Issue, Precise will receive approximately SEK 42.5 million before issue costs. The purpose of the Rights Issue is to ensure the continued and successful implementation of the Company’s growth strategy.

Read More

Idag inleds teckningsperioden i Precise Biometrics företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Precise Biometrics AB (publ) (“Precise” eller “Bolaget”) företrädesemission av stamaktier (“Företrädesemissionen”) som styrelsen beslutade den 10 augusti 2022 med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 5 september 2022. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Precise cirka 42,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden avses att användas för att finansiera en fortsatt och framgångsrik implementering av Bolagets tillväxtstrategi.

Read More

Precise Biometrics publishes prospectus

Precise Biometrics AB (”Precise” or the ”Company”) has prepared a prospectus by reason of the directed issue of up to 3,959,639 ordinary shares to Egis Technology Inc., the rights issue of up to 6,599,399 ordinary shares, and the over-allotment option of up to 2,339,787 ordinary shares, which were announced by the Company on 10 August 2022.

Read More

Precise Biometrics offentliggör prospekt

Precise Biometrics AB (”Precise” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av dels den riktade nyemissionen om högst 3 959 639 stamaktier till Egis Technology Inc., dels företrädesemissionen om högst 6 599 399 stamaktier, dels utökningsoptionen om högst 2 339 787 stamaktier, vilka offentliggjordes av Bolaget den 10 augusti 2022.

Read More

Precise Biometrics AB beslutar om en riktad emission till Egis Technology om högst 25,5 MSEK samt en företrädesemission om högst 42,5 MSEK (med en utökningsoption om högst 15,1 MSEK)

Styrelsen för Precise Biometrics AB har idag beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022, om en riktad nyemission om högst 3 959 639 stamaktier, motsvarande 10 procent av utestående aktier i bolaget, till Egis Technology Inc. Vidare har styrelsen, under förutsättning av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat om en företrädesemission om högst 6 599 399 stamaktier samt beslutat att lämna förslag på ett emissionsbemyndigande kopplat till en utökningsoption om högst 2 339 787 stamaktier. Egis Technology Inc. har åtagit sig att teckna aktierna i den riktade emissionen, vederlagsfritt garantera cirka en fjärdedel av företrädesemissionen samt teckna aktier i utökningsoptionen i den utsträckning som krävs för att Egis Technology Inc:s ägande i bolaget ska uppgå till cirka 12,0 procent av aktierna i bolaget efter emissionerna. Kallelse till en extra bolagsstämma, planerad till den 5 september 2022, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Read More

Precise Biometrics AB resolves on a directed issue to Egis Technology of up to SEK 25.5 million as well as a rights issue of up to SEK 42.5 million (with an over-allotment option of up to SEK 15.1 million)

The Board of Directors of Precise Biometrics AB has today, on the basis of the authorization from the Annual General Meeting held on 19 May 2022, resolved on a directed issue of up to 3,959,639 ordinary shares, corresponding to 10 percent of outstanding shares in the company, to Egis Technology Inc. Furthermore, subject to subsequent approval by the Extraordinary General Meeting, the Board of Directors has resolved on a rights issue of up to 6,599,399 ordinary shares as well as resolved to submit a proposal for an issue authorization linked to an over-allotment option of up to 2,339,787 ordinary shares. Egis Technology Inc. has committed to subscribe for the shares in the directed issue, guarantee approximately a fourth of the rights issue free of charge and to subscribe for shares in the over-allotment option to the extent necessary for Egis Technology Inc.’s ownership in the company to amount to approximately 12.0 percent of the shares in the company after the issues. Notice of an Extraordinary General Meeting, scheduled for 5 September 2022, will be announced by a separate press release.

Read More