News Tag: Issuance

Precise Biometrics announces final outcome of the rights issue

Precise Biometrics AB (publ) today announces the final outcome of the rights issue with pre-emptive rights for existing shareholders (“the Rights Issue”), whose subscription period ended on May 29, 2023. In total, 13,662,355 shares, corresponding to approximately 44.1 percent of the Rights Issue, were subscribed for with and without support of subscription rights. 13,316,294 shares, corresponding to approximately 43.0 percent of the Rights Issue, were subscribed for with support of subscription rights and 346,061 shares, corresponding to approximately 1.1 percent of the Rights Issue, were subscribed for without support of subscription rights. Hence, underwriting commitments amounting to approximately 55.9 percent of the Rights Issue will be exercised, through which the Rights Issue will be fully subscribed, and Precise Biometrics will receive SEK 49.5 million before issue costs. Information on allocation of shares subscribed for without support of subscription rights will shortly be sent out in the form of settlement notes, or alternatively, if the shareholder is registered with a nominee, in accordance with the nominee’s procedures.

Read More

Precise Biometrics offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Precise Biometrics AB (publ) meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 29 maj 2023. Teckningssammanställningen visar att 13 662 355 aktier, motsvarande ca 44,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter varav 13 316 294 aktier, motsvarande ca 43,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 346 061 aktier, motsvarande ca 1,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas garanterna ca 55,9 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till 100 procent och Precise Biometrics tillförs därmed ca 49,5 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Read More

Precise Biometrics offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Precise Biometrics AB (publ) (“Precise Biometrics” eller “Bolaget”) meddelar idag preliminärt utfall i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”), vars teckningsperiod avslutades idag. Det preliminära utfallet visar att totalt 13 613 163 nya aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande ca 44 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen var säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier och därmed kommer Bolaget att tillföras ca 49,5 MSEK, före avdrag för beräknade emissionskostnader om ca 9,0 MSEK. Med likviden från Företrädesemissionen kommer Bolaget att snabbare kunna fokusera på att kommersialisera sina världsledande produkter. Det handlar bland annat om att ta tillvara tillväxtmöjligheter inom nya vertikaler för affärsområdet Algo samt accelerera försäljningssatsningar inom Digital Identity, med fokus på den amerikanska marknaden enligt gällande affärsplan och strategi.

Read More

Precise Biometrics announces preliminary outcome of the rights issue

Precise Biometrics AB (publ) (“Precise Biometrics” or “the Company”) today announces the preliminary subscription results of the rights issue with pre-emptive rights for existing shareholders (“the Rights Issue”), whose subscription period ended today. The preliminary outcome shows that 13 613 163 new shares were subscribed for with and without support of subscription rights, corresponding to approximately 44 percent of the Rights Issue. The Rights Issue was fully secured through subscription commitments and underwriting agreements, and thus the Company will receive approximately 49,5 MSEK before issue costs of approximately 9,0 MSEK. With the proceeds from the Rights Issue, the Company can focus on commercializing its world leading products. This includes taking advantage of new verticals within business area Algo and accelerating sales efforts within Digital Identity, with focus on the US market according to the current business plan and strategy.

Read More

Precise Biometrics beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 50 MSEK

Precise Biometrics AB (“Precise Biometrics” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse idag har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 50 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämma den 10 maj 2023. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 12 maj 2023. Enligt villkoren i Företrädesemissionen berättigar tre (3) befintliga stamaktier i Precise Biometrics till teckning av två (2) nya aktier till kursen 1,6 SEK per stamaktie. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden i form av botten- och toppgaranti. I samband med Företrädesemissionen har befintliga aktieägare ingått teckningsförbindelser motsvarande 4,1 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelser har befintliga aktieägare och externa investerare ingått garantiåtagande motsvarande 75,9 procent av Företrädesemissionen (“Bottengarantin”). Genom Bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, 80 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Vidare har Maida Vale Capital AB ingått toppgarantiåtagande motsvarande 20 procent av Företrädesemissionen (“Toppgarantin”). Genom Toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande teckningsförbindelser och Bottengarantin, 100 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. För åtaganden i Bottengarantin utgår en ersättning om 12 procent, för åtaganden i Toppgarantin utgår en ersättning om 14 procent. Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att förlägga Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till den 9 maj 2023 samt tidigarelägga årsstämman 2023 till den 10 maj 2023. Kallelse till årsstämman offentliggörs via separat pressmeddelande.

Read More

Precise Biometrics resolves on fully secured rights issue of about SEK 50 million

Precise Biometrics AB (“Precise Biometrics” or the “Company”) announces that the Company’s board of directors today has resolved on a new share issue of about SEK 50 million with pre-emptive rights for existing shareholders (the “Rights issue”). The Rights issue is contingent upon approval at the annual general meeting on May 10, 2023. The record date for participation in the Rights issue is May 12, 2023. According to the terms and conditions in the Rights issue, three (3) existing ordinary shares in Precise Biometrics entitle to subscribe for two (2) new ordinary shares to the subscription price of SEK 1.6 per ordinary share. The Rights issue is secured up to 100 percent through subscription commitments and underwriting agreements in the form of bottom underwriting and top underwriting. In connection to the Rights issue, existing shareholders has entered subscription commitments corresponding to 4.1 percent of the Rights issue. In addition to subscription commitments, existing shareholders and external investors has entered underwriting agreements corresponding to 75.9 percent of the Rights issue (“Bottom underwriting”). Through the Bottom underwriting, provided that subscription takes place to an amount at least equivalent to the subscription commitments, the proceeds in the Rights issue is secured to 80 percent. Furthermore, Maida Vale Capital AB has entered a top underwriting agreement corresponding to 20 percent of the Rights issue (”Top underwriting”). Through the Top underwriting, provided that subscription takes place to an amount at least equivalent to the subscription commitments and the Bottom underwriting, the proceeds in the Rights issue is secured to 100 percent. For commitments in the Bottom underwriting, a compensation of 12 percent is payable, for commitments in the Top underwriting, a compensation of 14 percent is payable. Due to the Rights issue, the Company has decided to advance the Q1 report 2023 to May 9, 2023 and advance the Annual General Meeting to May 10, 2023. Notice to the Annual General Meeting will be published through a separate press release.

Read More