News Tag: Swedish

Precise Biometrics offentliggör utfall i företrädesemission och riktad emission

Styrelsen för Precise Biometrics AB offentliggör idag utfallet i företrädesemissionen av stamaktier som beslutades av styrelsen den 10 augusti 2022 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 5 september 2022. Totalt tecknades 2 871 564 stamaktier i företrädesemissionen, motsvarande cirka 43,5 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 18,5 MSEK före emissionskostnader. Vidare har Egis Technology Inc. tecknat och tilldelats samtliga stamaktier i den riktade emissionen som beslutades av styrelsen den 10 augusti 2022, motsvarande en emissionslikvid om cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader. Totalt tillförs bolaget cirka 44,0 MSEK före emissionskostnader. Egis Technologys ägande i Bolaget efter samtliga emissioner uppgår till totalt 5 609 488 stamaktier, motsvarande cirka 12,08 procent av aktierna i Bolaget.

Read More

Precise offentliggör förändringar i ledningsgruppen för att stödja tillväxtstrategin

Precise offentliggör idag ledningsförändringar för att återspegla affärssegmenten Algo och Digital Identity. Förändringarna görs för att stödja fortsatt leverans i enlighet med tillväxtstrategin och ge ett stärkt fokus på Precises två affärssegment. Som ett resultat av omorganisationen har styrelsen utsett Fredrik Sjöholm till vice VD och CCO för Algo. Samtidigt kommer Patrick Höijer att åta sig rollen som tillförordnad CCO för Digital Identity utöver sin roll som VD.

Read More

Idag inleds teckningsperioden i Precise Biometrics företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Precise Biometrics AB (publ) (“Precise” eller “Bolaget”) företrädesemission av stamaktier (“Företrädesemissionen”) som styrelsen beslutade den 10 augusti 2022 med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 5 september 2022. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Precise cirka 42,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden avses att användas för att finansiera en fortsatt och framgångsrik implementering av Bolagets tillväxtstrategi.

Read More

Precise Biometrics offentliggör prospekt

Precise Biometrics AB (”Precise” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av dels den riktade nyemissionen om högst 3 959 639 stamaktier till Egis Technology Inc., dels företrädesemissionen om högst 6 599 399 stamaktier, dels utökningsoptionen om högst 2 339 787 stamaktier, vilka offentliggjordes av Bolaget den 10 augusti 2022.

Read More

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB ägde rum den 5 september 2022. Samtliga beslut som bolagsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. För fullständig information, se kallelsen till bolagsstämman på bolagets hemsida. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens föreslag, […]

Read More

Precise Biometrics AB beslutar om en riktad emission till Egis Technology om högst 25,5 MSEK samt en företrädesemission om högst 42,5 MSEK (med en utökningsoption om högst 15,1 MSEK)

Styrelsen för Precise Biometrics AB har idag beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022, om en riktad nyemission om högst 3 959 639 stamaktier, motsvarande 10 procent av utestående aktier i bolaget, till Egis Technology Inc. Vidare har styrelsen, under förutsättning av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat om en företrädesemission om högst 6 599 399 stamaktier samt beslutat att lämna förslag på ett emissionsbemyndigande kopplat till en utökningsoption om högst 2 339 787 stamaktier. Egis Technology Inc. har åtagit sig att teckna aktierna i den riktade emissionen, vederlagsfritt garantera cirka en fjärdedel av företrädesemissionen samt teckna aktier i utökningsoptionen i den utsträckning som krävs för att Egis Technology Inc:s ägande i bolaget ska uppgå till cirka 12,0 procent av aktierna i bolaget efter emissionerna. Kallelse till en extra bolagsstämma, planerad till den 5 september 2022, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Read More

Ändring av antalet aktier och röster i Precise Biometrics

Till följd av att den sammanläggning (1:10) som beslutades av årsstämman den 19 maj 2022 nu har genomförts har antalet aktier och röster i Precise Biometrics minskat med 356 367 546. Före genomförandet av sammanläggningen fanns det sammanlagt 395 963 940 aktier och röster i Precise Biometrics. Per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 39 596 394.

Read More