News Tag: Listing Regulation

Förändringar i Precise Biometrics ledningsgrupp

Fredrik Sjöholm har idag meddelat sin avsikt att gå mot nya utmaningar utanför Precise för att anta en VD-roll i ett annat bolag, och kommer därmed att lämna rollen som vice VD och CCO Algo för Precise. Fredrik kommer att kvarstå i sin roll under sin uppsägningstid som uppgår till sex månader.

Read More

Changes in Precise Biometrics’ management team

Fredrik Sjöholm has today announced his intention to pursue new challenges outside of Precise to assume the role as CEO for another company, and thereby leaving the role as EVP and CCO Algo for Precise. Fredrik will remain in his role during his notice period, which amounts to six months.

Read More

Precise offentliggör förändringar i ledningsgruppen för att stödja tillväxtstrategin

Precise offentliggör idag ledningsförändringar för att återspegla affärssegmenten Algo och Digital Identity. Förändringarna görs för att stödja fortsatt leverans i enlighet med tillväxtstrategin och ge ett stärkt fokus på Precises två affärssegment. Som ett resultat av omorganisationen har styrelsen utsett Fredrik Sjöholm till vice VD och CCO för Algo. Samtidigt kommer Patrick Höijer att åta sig rollen som tillförordnad CCO för Digital Identity utöver sin roll som VD.

Read More

Precise announces management changes to support growth strategy

Precise today announces management changes to reflect its business segments Algo and Digital Identity. The changes are made to support continued delivery in accordance with the growth strategy and provide a strengthened focus on Precise’s two business segments. As a result of the re-organization, the Board of Directors has appointed Fredrik Sjöholm as EVP and CCO of Algo. At the same time, Patrick Höijer will assume the role as interim CCO of Digital Identity in addition to his role as CEO.

Read More

Precise Biometrics publishes prospectus

Precise Biometrics AB (”Precise” or the ”Company”) has prepared a prospectus by reason of the directed issue of up to 3,959,639 ordinary shares to Egis Technology Inc., the rights issue of up to 6,599,399 ordinary shares, and the over-allotment option of up to 2,339,787 ordinary shares, which were announced by the Company on 10 August 2022.

Read More

Precise Biometrics offentliggör prospekt

Precise Biometrics AB (”Precise” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av dels den riktade nyemissionen om högst 3 959 639 stamaktier till Egis Technology Inc., dels företrädesemissionen om högst 6 599 399 stamaktier, dels utökningsoptionen om högst 2 339 787 stamaktier, vilka offentliggjordes av Bolaget den 10 augusti 2022.

Read More

Extraordinary general meeting of Precise Biometrics AB

The extraordinary general meeting (EGM) of Precise Biometrics AB took place on 5 September 2022. The EGM resolved in line with all of the proposals presented in the notification to attend the EGM. For complete information, see the notice to attend the EGM on the company's website. Resolution to approve the board of directors’ resolution […]

Read More

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB ägde rum den 5 september 2022. Samtliga beslut som bolagsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. För fullständig information, se kallelsen till bolagsstämman på bolagets hemsida. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens föreslag, […]

Read More