Ändrat antal aktier och röster i Precise Biometrics

Det totala antalet aktier i Precise Biometrics AB per den 30 december 2022 uppgår till 47 512 597 aktier, varav 46 427 597 stamaktier och 1 085 000 C-aktier, motsvarande totalt 46 536 097 röster.

Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av en emission av 1 085 000 C-aktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram LTI 2022/2028. Bolaget innehar samtliga C-aktier. Aktierna är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogrammet.