Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Precise Biometrics fastställd

Vid årsstämman i Precise Biometrics AB den 19 maj 2022 beslutades om sammanläggning av bolagets aktier, varvid tio befintliga aktier ska läggas samman till en ny aktie (sammanläggning 1:10). Enligt årsstämmans bemyndigande har nu styrelsen fastställt att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 10 juni 2022.

Styrelsen för Precise Biometrics har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen av bolagets aktier ska vara den 10 juni 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är den 8 juni 2022 och att första dag för handel i den sammanlagda aktien är den 9 juni 2022. Detta innebär att aktiekursen från och med den 9 juni 2022 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.

Genom sammanläggningen minskar det totala antalet aktier i bolaget från 395 963 940 till 39 596 394. Sammanläggningen innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,03 kronor till cirka 0,3 kronor.

Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i Precise Biometrics från och med den 9 juni 2022 byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0018013849.

Sammanläggningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer överskjutande aktier att övergå i bolagets ägo vid avstämningsdagen och överskjutande aktier kommer därefter att försäljas på bolagets bekostnad av Vator Securities AB, varefter berörda aktieägare automatiskt kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

I syfte att skapa maximal flexibilitet har styrelsen även beslutat att förlänga tiden för teckning av optioner i det av årsstämman beslutade teckningsoptionsprogrammet för bolagets tillträdande VD Patrick Höijer. Enligt styrelsens beslut ska teckning av teckningsoptionerna ske på särskild teckningslista senast den 18 november 2022.