Beslut tagna vid Precise Biometrics årsstämma 2011

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, onsdagen den 27 april, togs bland annat beslut om att öka bolagets aktiekapital genom en riktad nyemission och att introducera ett nytt incitamentsprogram. Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler, fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt en mindre ändring i bolagsordningen.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
Samtliga styrelseledamöter, nämligen Lisa Thorsted, Marc Chatel, Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell och Lena Widin Klasén omvaldes till styrelsen. Till styrelseordförande valdes Lisa Thorsted. Stämman beslutade också att arvode till styrelseledamöterna oförändrat skall utgå så att ordföranden erhåller 210 000, övriga fyra ledamöter som inte är anställda i bolaget 105 000 kronor vardera, samt att arvode till revisorer skall utgå enligt räkning.

Utdelning
Det beslutades att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2010.

Riktlinjer för ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, samt att ersättningen skall ha ett förutbestämt tak. Den rörliga lönen skall vara maximerad till 50 % av den fasta årslönen för VD och 30 % för övriga personer i ledningen. För anställda i USA skall den rörliga ersättningen vara maximerad till 50 % av grundlönen. Ersättning skall även kunna utgå i form av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning skall en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD och 3-6 månader för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan utgå med max 12 månadslöner om anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga ledningspersoner skall inte ha rätt till avgångsvederlag. Pensionsåldern skall vara 65 år, varvid pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående år.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 10 miljoner aktier och/eller konvertibler. Emission(er) skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Fullt utnyttjande av bemyndigandet vid full konvertering innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 5,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om knappt 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler samt att erhålla kapitaltillskott från nya strategiskt viktiga ägare.

Beslut om ändring i bolagsordningen
Stämman beslutade att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från nuvarande lägst 14 200 000 kronor och högst 56 800 000 kronor till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 kronor, samt att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 35 500 000 och högst 142 000 000 till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier. 

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 25 mars 2011 om att öka bolagets aktiekapital med högst 21 593 728 kronor genom utgivande av högst 53 984 320 nya aktier till en teckningskurs om 1,00 krona per aktie. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid fem (5) befintliga aktier skall berättiga till teckning av två (2) nya aktier. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt kommer tilldelning av aktier att ske inom ramen för nyemissionens högsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier utan stöd av tecknings-rätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i sista hand till garanter i förhållande till utställda garantiutfästelser.Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 3 maj 2011. Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden fr.o.m. den 5 maj t.o.m. den 20 maj 2011, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Beslut avseende incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om genomförande av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen i Sverige genom utgivande av högst 7,1 miljoner teckningsoptioner med rätt att teckna motsvarande antal aktier i bolaget under perioden 1 januari – 30 juni 2014. Kursen vid nyteckning av aktier skall fastställas till 220 % av den genomsnittliga börskursen under perioden 2- 13 maj 2011. Emissionen skall ske till ett av bolaget helägt dotterbolag, som i sin tur skall överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner anställda inom koncernen i Sverige i enlighet med specifika tilldelningsvillkor. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett optionsprogram som ger de nya ledande befattningshavarna möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt medför ökat engagemang och en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas vidare bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle medföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 2 840 000 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 5,3 % av bolagets nuvarande aktiekapital och röster.