Beslut tagna vid Precise Biometrics årsstämma 2012

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 24 april, togs beslut om att godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler och att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER
Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell, Lisa Thorsted och Lena Widin Klasén omvaldes till styrelsen, medan Marc Chatel hade avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Lisa Thorsted och till ny styrelseledamot valdes Erwin Leichtle. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade också om att arvode till styrelseledamöterna oförändrat skall utgå så att ordföranden erhåller 210 000 kronor, övriga fyra ledamöter som inte är anställda i bolaget 105 000 kronor vardera samt att arvode till revisorer skall utgå enligt räkning.

UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2011.

RIKTLINJER FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, samt att ersättningen skall ha ett förutbestämt tak. Den rörliga lönen skall vara maximerad till 50 % av den fasta årslönen för VD och 30 % för övriga personer i ledningen. För anställda i USA skall den rörliga ersättningen vara maximerad till 50 % av grundlönen. Ersättning skall även kunna utgå i form av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning skall en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD och 3-6 månader för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan utgå med max 12 månadslöner om anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga ledningspersoner skall inte ha rätt till avgångsvederlag. Pensionsåldern skall vara 65 år, varvid pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående år.
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Emission(er) skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar utgivande av högst 18 895 000 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 18 895 000 aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet, vid full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av nuvarande aktiekapital och röster.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2012 kl. 18:00