Beslut tagna vid Precise Biometrics extra bolagsstämma

Vid Precise Biometrics extra bolagsstämma som hölls i dag, tisdagen den 11 september, togs beslut om att godkänna styrelsens förslag om att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 8 augusti 2012 om att öka bolagets aktiekapital med högst 30 231 220 kronor genom utgivande av högst 75 578 048 nya aktier till en teckningskurs om 0,72 kronor per aktie. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid fem (5) befintliga aktier skall berättiga till teckning av två (2) nya aktier. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt kommer tilldelning av aktier att ske inom ramen för nyemissionens högsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i sista hand till garanter i förhållande till utställda garantiutfästelser. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 17 september 2012. Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden från och med den 19 september till och med den 3 oktober 2012 eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Beslut avseende incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner
Styrelsens förslag avseende incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övrig personal bifölls inte av erforderlig majoritet på stämman, varför det inte kommer att införas.

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering kl. 18.45 den 11 september 2012.