BESLUT VID PRECISE BIOMETRICS ÅRSSTÄMMA 2014

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 29 april, valdes Torgny Hellström till ny styrelseordförande efter avgående Lisa Thorsted. Vidare beslutade årsstämman bl.a. om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler, att införa incitamentsprogram till bolagets anställda samt om ändring av bolagsordningen.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER

Torbjörn Clementz, Anders Harrysson, Torgny Hellström, Matts Lilja och Eva Maria Matell omvaldes till styrelsen. Mats Lindoff valdes som ny styrelseledamot. Lisa Thorsted hade avböjt omval. Torgny Hellström valdes som styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade också om att arvode till styrelseledamöterna ska höjas så att ordföranden erhåller 300 000 kronor och övriga fem ledamöter 150 000 kronor vardera. I likhet med föregående år ska ett särskilt utskottsarvode utgå med 25 000 kronor per styrelsemedlem. Arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

UTDELNING

Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2013.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast lön kan ledningen även få rörlig lön, vilken ska baseras på koncernens resultat och individuella mål. Den rörliga delen kan maximalt uppgå till 75 % av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare. Ersättning ska även kunna utgå i form av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning ska en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD och om 3-6 månader gälla för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan utgå med max 12 månadslöner om anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga ledningspersoner ska inte ha rätt till avgångsvederlag. Pensionsåldern ska vara 65 år, varvid pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående år.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar utgivande av högst 34 530 609 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 34 530 609 aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler eller gnom kvittning samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

BESLUT AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM TILL BOLAGETS ANSTÄLLDA

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om genomförande av ett incitamentsprogram till bolagets anställda genom utgivande av högst 8 miljoner teckningsoptioner med rätt att teckna motsvarande antal aktier i bolaget under perioden 1 juli 2017 till den 31 december 2017. Kursen vid nyteckning av aktier ska fastställas till 220 % av den genomsnittliga börskursen under perioden 5-16 maj 2014. Teckningsoptionerna ska emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag, som i sin tur ska överlåta teckningsoptionerna till bolagets anställda i enlighet med specifika tilldelningsvillkor. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett optionsprogram som ger bolagets anställda möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt medför ökat engagemang och en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas vidare bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Vid antagande av att samtliga 8 miljoner teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 2 240 000 kronor, medförande en utspädning motsvarande ca 2,3 % i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital.

BESLUT OM ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens bestämmelse om avstämningsförbehåll till en förenklad lydelse, samt att bolagsordningens § 7 om att styrelsens ordförande ska utses av bolagsstämman ska utgå.

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering kl. 18.30 den 29 april 2014.