Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2015

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, måndagen den 27 april, omvaldes samtliga styrelseledamöter och beslutades bl.a. om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler. Vidare beslutades att sätta ner bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital samt att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagets bolagsordning.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER
I enlighet med valberedningens förslag beslutades på årsstämman att styrelsen i bolaget ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och omval skedde av samtliga ledamöter, dvs. Torgny Hellström, Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell, Anders Harrysson, Matts Lilja och Mats Lindoff. Torgny Hellström omvaldes till styrelsens ordförande.
Revisionsbolaget EY nyvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Johan Thuresson som huvudansvarig revisor.
Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag om att ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 500 000 kronor och till övriga fem ledamöter 175 000 kronor vardera samt att ersättningen för utskottsarbete ska vara 25 000 kr för varje utskott som styrelseledamot är ledamot av. Vidare beslutades att de nya styrelsearvodena ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2015.
UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2014.
PRINCIPER FÖR UTESEENDE AV VALBEREDNING
Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag anta justerade principer för utseende av valberedningen innebärande följande.
Styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av representanter från två till tre av bolagets största aktieägare enligt Euroclear Sweden AB:s förteckning av registrerade aktieägare per den 30 augusti. Om någon av dessa aktieägare skulle avstå från möjligheten att utse en representant, ska den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största innehavet tillfrågas.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast lön kan ledningen även få rörlig lön, vilken ska baseras på koncernens resultat och individuella mål. Den rörliga delen kan maximalt uppgå till 75 % av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare. Ersättning ska även kunna utgå i form av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning ska en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD och om 3-6 månader gälla för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan utgå med högst 6 månadslöner om anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga ledningspersoner ska inte ha rätt till avgångsvederlag. Pensionsåldern ska vara 65 år, varvid pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående år.
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar utgivande av högst 34 530 609 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 34 530 609 aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv, andra strategiska investeringar eller att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.
BESLUT AVSEENDE ÄNDRING AV BOLAGORDNINGEN OCH NEDSÄTTNING AV AKTIEKAPITAL
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Syftet med nedsättningen är att bättre anpassa storleken på bolagets aktiekapital till dess verksamhet. Minskningen innebär en sänkning av aktiekapitalet med 86 326 523,56 kronor, från 96 685 706,38 kronor till 10 359 182,82 kronor, fördelat på sammanlagt 345 306 094 aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde med 25 öre från 28 öre till 3 öre.
I samband med beslutet om nedsättning av aktiekapitalet beslutade årsstämman också att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen så att aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.
Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering kl. 18.30 den 27 april 2015.