Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2016

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 17 maj, omvaldes Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja och Mats Lindoff samt nyvaldes Synnöve Trygg och Anna Almlöf till styrelseledamöter.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes på årsstämman Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja och Mats Lindoff samt nyvaldes Synnöve Trygg och Anna Almlöf till styrelseledamöterna. Torgny Hellström omvaldes till styrelsens ordförande.
Revisionsbolaget EY omvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Johan Thuresson som huvudansvarig revisor.
Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 545 000 kronor och till övriga fem ledamöter 190 000 kronor vardera samt att ersättningen för utskottsarbete ska vara 35 000 kr för ledamot i revisionsutskottet, 70 000 för ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kr för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.
UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2015.
PRINCIPER FÖR UTESEENDE AV VALBEREDNING
Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag anta justerade principer för utseende av valberedningen vilka överensstämmer med de principer som antogs på årsstämman 2015 med den huvudsakliga skillnaden att principerna föreslås gälla tills vidare.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast lön kan ledningen även få rörlig lön, vilken ska baseras på koncernens resultat och individuella mål. Den rörliga delen kan maximalt uppgå till 75 % av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare. Ersättning ska även kunna utgå i form av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar utgivande av högst 34 530 609 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 34 530 609 aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv, andra strategiska investeringar eller att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.