Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2017

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 16 maj, omvaldes Anna Almlöf, Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja, Mats Lindoff och Synnöve Trygg till styrelseledamöter. Årsstämman beslutade även om införande av ett incitamentsprogram till bolagets anställda.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes på årsstämman Anna Almlöf, Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja, Mats Lindoff och Synnöve Trygg till styrelseledamöter. Torgny Hellström omvaldes till styrelsens ordförande.
Revisionsbolaget EY omvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Johan Thuresson som huvudansvarig revisor.
Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 545 000 kronor och till övriga fem ledamöter 190 000 kronor vardera samt att ersättningen för utskottsarbete ska vara 35 000 kronor för ledamot i revisionsutskottet, 70 000 kronor för ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kronor för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.
UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2016.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast lön kan ledningen även få rörlig lön, vilken ska baseras på koncernens resultat och individuella mål. Den rörliga delen kan maximalt uppgå till 75 % av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare. Ersättning ska även kunna utgå i form av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar utgivande av högst 36 023 146 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 36 023 146 aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.
BESLUT AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM TILL BOLAGETS ANSTÄLLDA
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om genomförande av ett treårigt incitamentsprogram till bolagets anställda genom utgivande av högst 5 miljoner teckningsoptioner med rätt att teckna motsvarande antal aktier i bolaget från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020. Teckningskursen ska motsvara 200 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 17 maj 2017 till och med den 31 maj 2017. Teckningsoptionerna ska emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag, som i sin tur ska överlåta teckningsoptionerna till bolagets anställda till marknadsvärde i enlighet med angivna tilldelningsvillkor. Vid antagande av att samtliga 5 miljoner teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 150 000 kronor, medförande en utspädning motsvarande ca 1,4 % i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon: 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail: hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet. Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: www.precisebiometrics.com. Följ oss på LinkedIn (https://se.linkedin.com/company/precise-biometrics) och Twitter (https://twitter.com/pbiometrics).