Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2020

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, fredagen den 15 maj, omvaldes Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes på årsstämman Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter. Torgny Hellström omvaldes som styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget EY omvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Johan Thuresson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 545 000 kronor och till övriga fyra ledamöter 190 000 kronor vardera samt att ersättningen för utskottsarbete ska vara 35 000 kronor för ledamot i revisionsutskottet, 70 000 kronor för ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kronor för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2019.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ersättning ska vara marknadsmässig och innebära både kort- och långsiktiga incitament. Ersättningen ska utgöras av fast kontantlön, pensionsförmåner och övriga förmåner och kan vidare utgöras av rörlig kontantersättning. Rörlig kontantersättning ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella och icke-finansiella mål för koncernen. Den rörliga kontantersättningen får för VD uppgå till högst 75 procent av den fasta kontantlönen och för övriga ledande befattningshavare till högst 50 procent av den fasta kontantlönen.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna och/eller konvertiblerna ska kunna ske både kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Antalet aktier och/eller konvertibler som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 10 % av registrerat aktiekapital (vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier och/eller konvertibler). Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om ändring av § 1, § 8 och § 13 i bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Torgny Hellström, styrelseordförande, Precise Biometrics
Telefon: 0733 45 13 00
E-mail: torgny.hellstrom@precisebiometrics.com