Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2021

För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes Precise Biometrics årsstämma idag, fredagen den 14 maj 2021, enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Vid årsstämman omvaldes Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes på årsstämman Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter. Torgny Hellström omvaldes som styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget EY omvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Martin Henriksson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 545 000 kronor och till övriga fyra ledamöter 190 000 kronor vardera samt att ersättningen för utskottsarbete ska vara 45 000 kronor (35 000 kronor) för ledamot i revisionsutskottet, 90 000 kronor (70 000 kronor) för ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kronor för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2020.

ERSÄTTNINGSRAPPORT
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att inte anta styrelsens förslag till justerade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna och/eller konvertiblerna ska kunna ske både kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Antalet aktier och/eller konvertibler som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 10 procent av registrerat aktiekapital (vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier och/eller konvertibler). Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ny § 12 i bolagsordningen i syfte att möjliggöra för styrelsen att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning vid framtida bolagsstämmor.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Torgny Hellström, styrelseordförande, Precise Biometrics
Telefon: 0733 45 13 00
E-mail: torgny.hellstrom@precisebiometrics.com