Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2022

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls idag, torsdagen den 19 maj 2022, omvaldes Torgny Hellström, Torbjörn Clementz, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter och Peter Gullander valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade även om sammanläggning av bolagets aktier 1:10 och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram till samtliga medarbetare i koncernen.

REDOVISNINGSHANDLINGAR OCH ANSVARSFRIHET
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2021.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes på årsstämman Torgny Hellström, Torbjörn Clementz, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter och Peter Gullander valdes till ny styrelseledamot. Torgny Hellström omvaldes som styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget EY omvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Martin Henriksson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 545 000 kronor och till övriga fem ledamöter 190 000 kronor vardera samt att ersättningen för utskottsarbete ska vara 45 000 kronor för ledamot i revisionsutskottet, 90 000 kronor för ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kronor för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.

ERSÄTTNINGSRAPPORT
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler motsvande högst 10 procent av registrerat aktiekapital (vid tidpunkten för beslutet om nyemission). Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

SAMMANLÄGGNING AV BOLAGETS AKTIER OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägaren Maida Vale Capital AB, om sammanläggning av bolagets aktier 1:10, varvid tio aktier sammanläggs till en och det totala antalet aktier i bolaget minskar från 395 963 940 till 39 596 394. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen, samt att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier så att antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

INCITAMENTSPROGRAM FÖR TILLTRÄDANDE VD GENOM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för bolagets tillträdande VD Patrick Höijer. Programmet innebär att Patrick Höijer ges möjlighet att förvärva högst 100 000 teckningsoptioner (efter sammanläggningen) till marknadsvärde vid förvärvstidpunkten. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 30 september 2025. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under en period om fem handelsdagar före teckning av optionerna.

INRÄTTANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett långsiktigt aktiebonusprogram (LTI 2022/2028) för samtliga anställda i Precise Biometrics. LTI 2022/2028 är ett aktiebaserat bonusprogram som under en sexårsperiod ger rätt till ett visst maximalt antal resultataktierätter om bolaget uppnår vissa årliga nettoomsättningsmål, förutsatt positivt rörelseresultat och att deltagarna har gjort en egen investering i aktier i Precise och allokerat dessa till LTI 2022/2028. Varje resultataktierätt berättigar till en vederlagsfri aktie i Precise. Utbetalning av resultataktierätter som tilldelats under programperioden sker efter årsstämmans godkännande av årsredovisningen 2027 och senast den 30 juni 2028. För att möjliggöra genomförandet av LTI 2022/2028 och säkerställa leverans av aktier till deltagarna samt täckande av bolagets kostnader för sociala avgifter, beslutade stämman samtidigt om ändring av bolagsordningen i form av införande av nya C-aktier, bemyndigande för styrelsen att emittera C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa C-aktier, och godkännande av överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2022/2028.