Ett händelserikt år med en stabil finansiell position

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2020

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,5 Mkr (38,8)
 • EBITDA uppgick till 0,7 Mkr (16,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,6 Mkr (12,5)
 • Periodens resultat uppgick till -8,8 Mkr (13,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (0,04)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,2 Mkr (14,3)

HELÅRSPERIODEN JANUARI – DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 92,3 Mkr (91,9)
 • EBITDA uppgick till 6,9 Mkr (13,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 Mkr (0,7)
 • Periodens resultat uppgick till -12,2 Mkr (1,0)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (0,00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes och uppgick till 21,9 Mkr (-0,5)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • YOUNiQ integrerad med Telcred och Axis Communications system. Första installationen i drift på Zynka Groups huvudkontor i Göteborg
 • Samarbete med Sehlhall Fastigheter för YOUNiQ

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER HELÅRSPERIODENS SLUT

 • Samarbete med Sensative för integreringen av YOUNiQ med Sensatives Yggio-plattform
 • Kommersiellt avtal med Clarkson University för installationen av YOUNiQ i företagsinkubatorn North Country Incubator. Installationen är den första i USA.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL
Belopp i tkr om inget annat anges

NYCKELTAL

2020 2019 2020 2019
  Q4 Q4 Helår Helår
Nettoomsättning 22 494 38 816 92 349 91 927
Omsättningstillväxt, % -42,0% 178,3% 0,5% 35,9%
Bruttomarginal, % 84,7% 91,9% 84,2% 86,4%
EBITDA 703 15 997 6 862 13 791
Rörelseresultat -2 625 12 534 -5 792 651
Rörelsemarginal, % -11,7% 32,3% -6,3% 0,7%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 215 14 257 21 896 -477
Likvida medel 76 258 73 676 76 258 73 676

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV HELÅRSRAPPORT

Med anledning av dagens bokslutskommuniké bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CET), den 16 februari.

Länk till all publik information så som länk till webcast och deltagarnummer för telekonferens:

https://financialhearings.com/event/13013

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben alternativt ring något av följande nummer för att följa den per telefon.

SE: +46850558352
UK: +443333009265

Du kommer bli ombedd att uppge ditt namn när du ansluter dig till konferensen och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på svenska. Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Stefan K Persson, VD
Ulrik Nilsson, CFO

VD HAR ORDET
Under 2020 har vi bevisat vår stabila position inom Mobile, där vi tillsammans med våra partners fortsätter vinna mark i en konkurrensutsatt marknad. Vår strategi att arbeta fokuserat mot ett färre antal partners och komma närmare slutkunden har gett resultat i form av ökade intäkter och positivt kassaflöde under året. I kombination med god kostnadskontroll har det resulterat i en stabil finansiell position och vi gör fortsatta investeringar inom våra prioriterade områden. Vi har även tagit stora steg i kommersialiseringen av YOUNiQ genom nya kunder och strategiska samarbeten.

I takt med ökad användning av digitala produkter och tjänster ökar behovet av mer bekväma och säkra identifieringslösningar. I spåren av Covid-19 har intresset för Precise YOUNiQ, beröringsfria identifieringslösningar i publika miljöer ökat och under det fjärde kvartalet fortsatte kommersialiseringen av YOUNiQ inom applikationsområdet access. Genom avtalet med Sehlhall Fastigheter kan vi nu erbjuda vår teknik med ansiktsigenkänning för säker och bekväm access till deras fastigheter. Avtalet är ett exempel på hur YOUNIQ stärker våra kunders erbjudande genom förbättrad användarupplevelse och säkerhet.

Efter kvartalets utgång har vi även ingått samarbete med ytterligare en plattformsleverantör – Sensative – i linje med vår strategi att integrera YOUNiQ med öppna plattformar. Vi kommer fortsätta identifiera och ingå samarbeten av denna sort i syfte att skapa lösningar med slutkundens behov i centrum. En annan glädjande händelse är att den första kommersiella installationen genomförts i USA, där Clarkson University, genom deras företagsinkubator North Country Incubator, valt att installera YOUNiQ i deras lokaler. Under 2021 kommer vi fortsätta investera i detta applikationsområde för att accelerera kommersialiseringstakten för YOUNiQ ytterligare. Huvudfokus är den svenska marknaden, samt att fortsätta utveckla våra säljkanaler i USA och förbereda för inträde i övriga nordiska länder.

Inom Mobile fortsatte vi vinna projekt tack vare vår globala setup, med lokala kontor i Shanghai och i Potsdam, USA, som gjort det möjligt för oss att upprätthålla god support gentemot våra kunder och partners. Som resultat har vår produkt fortsatt integrerats i sensorer som i sin tur implementerats i mobila enheter från ledande OEM-tillverkare som exempelvis Samsung. För att stärka vår position inom Mobile ytterligare har vi under kvartalet arbetat intensivt med en ny generation av vår fingeravtrycksmjukvara. Den nya generationen är både säkrare och snabbare än tidigare och samtidigt ännu bättre på att hantera krävande miljöer. Den nya generationen har redan lanserats till ett urval av våra partners och vi ser fram emot en bredare utrullning under 2021.

Sammanfattningsvis har det varit ett händelserikt fjärde kvartal och 2020 för Precise som förutom den pågående pandemin präglats av en stabil affär inom Mobile och viktiga framsteg inom YOUNiQ. Det är ett starkt och växande intresse från kunder för våra produkter och jag ser fram emot att fortsätta utveckla och kommersialisera marknadens bästa identifieringslösningar där du är nyckeln.

Stefan K Persson, VD