Ett starkt första kvartal för båda produktsegmenten

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2022

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,3 Mkr (20,3)
 • EBITDA uppgick till 4,0 Mkr (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till –0,8 Mkr (-3,8)
 • Periodens resultat uppgick till -1,2 Mkr (-3,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,1 Mkr (-0,7)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Styrelsen i Precise utsåg Patrick Höijer till ny VD för bolaget, med tillträde senast den 1 juni 2022.
 • Precise ingick ett samarbetsavtal med Infineon Technologies för att tillhandahålla fingeravtrycksteknologi, Precise BioMatch, till fordonsindustrin.
 • Precise ingick partnerskap med Certego avseende integrering av YOUNiQ i deras säkerhetstjänster.
 • Ytterligare Digital Identity-installationer för Algeco i Skellefteå.
 • Första installationen av YOUNiQ för kontroll av el och värme genomfördes för Algeco i Kiruna.
 • Precise ingick avtal gällande Digital Identity-installationer i två av Algecos kontor i Sverige.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS SLUT

 • Inga väsentliga händelser har ägt rum efter delårsperiodens slut

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL
Belopp i tkr om inget annat anges

NYCKELTAL

2022 2021 2021 Rullande
Belopp i tkr, om inget annat anges Kv 1 Kv 1 Helår 12 mån
Nettoomsättning 28 312 20 312 83 319 91 319
Omsättningstillväxt, % 39,4% -11,9% -9,8% -11,2%
EBITDA 4 020 22 1 872 5 869
Bruttomarginal, % 76,7% 77,4% 76,3% 76,1%
Rörelseresultat -802 -3 812 -14 073 -11 063
Rörelsemarginal, % -2,8% -18,8% -16,9% -12,1%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 103 -660 -1 477 6 270
Likvida medel 57 816 70 408 64 102 57 816

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CET), den 13 maj.

Länk till all publik information så som länk till webcast och deltagarnummer för telekonferens:

https://financialhearings.com/event/43358

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben alternativt ring något av följande nummer för att följa den per telefon.

SE: +46856642692
UK: +443333009271
US: +16467224904

Deltagare kommer att bli ombedda att uppge sitt namn vid anslutande till konferensen och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på svenska. Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Fredrik Sjöholm, Tillförordnad VD och VP Sales
Annika Freij, CFO

VD HAR ORDET

Det har varit ett starkt första kvartal för Precise. Inom Digital Identity har vi fortsatt genomföra installationer vilket ytterligare driver intäkterna från vår SaaS-modell. Vi har även tecknat ett antal nya avtal för både YOUNiQ- och EastCoast-produkterna som bidrar till att säkra upp framtida återkommande intäkter. Algo-verksamheten har utvecklats bra i ett kvartal som fortsatt påverkats av komponentbrist samt en något minskad global försäljning av mobiltelefoner. Genom vunna telefonprojekt med befintliga partners motverkade vi de negativa effekterna och konstaterar en stark tillväxt inom Algo under kvartalet. På totalen växte Precise intäkterna med 39 procent till 28,3 Mkr (20,3), med en EBITDA om 4,0 Mkr (0,0).

Inom Digital Identity har vi fortsatt att installera nya projekt och bäddat för framtiden. Vi genomförde installationer för Sodexos huvudkontor i Stockholm samt för Algeco i Skellefteå och Kiruna, där den senare även inkluderar vår produkt för kontroll av el och värme, och väntas tas i drift under det andra kvartalet. Vi har även ingått avtal om framtida installationer för två av Algecos kontor i Sverige. Vi fortsatte också utvidga vårt nätverk av återförsäljare och installatörer med Certego och Granitor Electro som nya partners. Även EastCoasts försäljning utvecklades positivt med nya kunder under kvartalet, efter en något försiktig inledning med anledning av covid-restriktionerna som präglade inledningen. Totalt uppgick intäkterna inom segmentet till 6,0 Mkr (0,5) under det första kvartalet vilket illustrerar den starka tillväxten i vår SaaS-affär. Samtliga nya avtal och installationer kommer att bidra positivt till våra återkommande intäkter inom Digital Identity.

I mars presenterade vi den första integrerade produkten av YOUNiQ:s och EastCoasts respektive lösningar. Integrationen innebär att besökare nu kan checka in och registreras med EastCoasts besökshanteringssystem med hjälp av ansikte och QR-kod. Vi för nu dialoger med ett antal kunder som vi väntar oss ska realiseras i avtal under det andra kvartalet 2022. Under kvartalet inleddes även en mer fokuserad bearbetning av den norska marknaden, och vi ser redan nu ett ökande intresse hos potentiella kunder och partners.

Inom Algo förvärrades komponentbristen jämfört med motsvarande period i fjol. Därtill har mobilmarknaden upplevt en försiktig nedgång under kvartalet bl.a. till följd av covid-restriktioner i Asien och en övergripande makroekonomisk osäkerhet. Trots dessa utmaningar växte Algo intäkterna med 12,3 procent till 22,3 Mkr (19,8). Komponentbristens påverkan på våra royaltyintäkter kompenserades till stor del av vunna telefonprojekt med våra partners Qualcomm och Egis, och royaltyintäkterna landade strax under nivån för motsvarande period i fjol. Vår breddning av produktsegmentet till fordonsindustrin fortsatte att ha en positiv effekt på licensintäkterna inom Algo – ett resultat av våra två kunder inom fordonsindustrin som offentliggjordes i slutet av 2021. Arbetet med dessa fortlöper enligt plan och vi väntar oss projekten börjar rullas ut i de första bilarna under hösten 2022. Vi arbetar även vidare med att utveckla partnerskapet med Infineon för att leverera Precise BioMatch till projekt inom fordonsindustrin.

2022 har inletts starkt för båda våra produktsegment. Vi fortsätter att växa med stabila, återkommande intäkter inom Digital Identity. Vidare fortsätter vår breddning inom Algo, liksom fortsatt fokus på att vinna nya projekt med våra etablerade partners inom mobilsegmentet. Algo har visat på tillväxt trots en negativ påverkan av komponentbrist och makroekonomiska faktorer, vilket bäddar för en accelererad tillväxt när marknadsförutsättningarna förbättras. Vi fortsätter att arbeta enligt vår strategiska agenda där vi fokuserar på att arbeta nära strategiska partners, en fokuserad bearbetning av nya geografier och breddning till nya vertikaler. Samtidigt är vi fortsatt öppna för nya förvärv. För att bättre återspegla och följa upp vår verksamhet har vi infört segmentrapportering där Algo och Digital Identity sedan januari 2022 utgör våra två produktsegment.

Precise är väl rustat för fortsatt tillväxt och det är med varm hand jag i början av juni lämnar över stafettpinnen till Patrick Höijer som ny VD för Precise. Jag ser fram emot att tillsammans med honom och mina kollegor i ledningsgruppen fortsatt driva Precise mot en spännande framtid där You are the Key!

Fredrik Sjöholm, tillförordnad VD och VP Sales