Exekvering av strategin ger tillväxt och resultat

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JULI – SEPTEMBER 2019

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 27,5 Mkr (16,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 Mkr (-0,4)
 • Periodens resultat uppgick till 3,2 Mkr (-0,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (0,00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 Mkr (-0,2)

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 53,1 Mkr (53,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,9 Mkr (-5,7)
 • Periodens resultat uppgick till -12,3 Mkr (-7,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,02)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,7 Mkr (-17,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Ytterligare implementering av Precise fingeravtrycksmjukvara i samarbete med Egis Technology inom Mobile
 • Precise med i den första biometriska smarta kort-modulen med Mastercard CAST-certifikat
 • Utökat erbjudande inom Digital Identity genom lansering av YOUNiQ access, en produkt för fysisk access till faciliteter

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Samarbetsavtal med Infinty Optics

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL

NYCKELTAL

2019 2018 2019 2018 2018 Rullande
Belopp i tkr om inget annat anges Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår 12 mån.
Nettoomsättning 27 521 16 817 53 111 53 697 67 645 67 059
Omsättningstillväxt, % 63,6% 66,8% -1,1% 14,6% 10,8% -1,2%
Bruttomarginal, % 89,2% 84,3% 82,5% 86,4% 85,2% 82,1%
Rörelseresultat 3 259 -367 -11 883 -5 696 -19 958 -26 145
Rörelsemarginal, % 11,8% -2,2% -22,4% -10,6% -29,5% -39,0%
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 439 -153 -14 734 -16 988 -26 055 -23 801
Likvida medel 60 908 91 309 60 908 91 309 79 543 60 908

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CET).

Länk till all publik information så som länk till audiocast och deltagarnummer för telekonferens.

https://financialhearings.com/event/11725

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben alternativt ring SE: +46850558351 för att följa den per telefon.

Du kommer bli ombedd att uppge ditt namn när du ansluter dig till konferensen och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på svenska. Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Stefan K Persson, VD
Ulrik Nilsson, CFO

VD HAR ORDET
Jag är stolt över att kunna rapportera ett genomgående starkt resultat i det tredje kvartalet. Vår strategi att arbeta mer fokuserat ger allt större effekt, vilket reflekteras i såväl intäkter som resultat. Intäkterna uppgick till cirka 28 MSEK, en ökning om 64 % från samma period föregående år. Genom avtalet med Egis Technology – som genererade cirka 17 MSEK – har vi stärkt vår position inom området Mobile. Vi förväntar oss ytterligare integreringar av vår mjukvara i samarbete med Egis kommer att ske under fjärde kvartalet. Även inom området Digital Identity, där vi utvecklar produkter inom flera olika applikationsområden, har vi under kvartalet erhållit de första kommersiella ordrarna inom applikationsområdet access för leverans 2020.

Efterfrågan ökar
Vi noterar en ytterligare förstärkt efterfrågan på enklare och säkrare identifieringslösningar för andra applikationsområden än mobila enheter, vilket är fokuset för vårt område Digital Identity. Ett exempel på applikationsområde är access, där vi utvecklar en produkt för olika typer av inpasseringslösningar. Produkten består av en specialutvecklad identifieringsmjukvara ämnad för olika typer av behörighetskontroller. Med vår identifieringsmjukvara – och en kamera kopplad till systemet – kan en användares identitet säkerställas smidigare och säkrare än någonsin. Identifieringen av användaren sker passivt, vilket innebär att användaren inte behöver använda sig utav nycklar eller passerkort för att ta sig in genom dörren.

Vi tror starkt på vårt tillväxtområde Digital Identity och de produkter vi utvecklar inom området. Vi fortsätter investera i området där vi initialt har valt att fokusera på den nordiska marknaden. Merparten av de pågående pilotprojekten men även försäljningen sker i dagsläget på den svenska marknaden. Produkten befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av kommersialiseringsprocessen och intäkterna är därmed begränsade. Vi arbetar med att skala upp produkten och förbereda bolaget på högre inflöden av beställningar från nya kunder under 2020.

Inom Smart Card nådde vi under kvartalet en viktig milstolpe då vår mjukvara fanns med i det första betalkortet att erhålla Mastercard CAST certifikat. Certifieringen är ett resultat av flera års utvecklingsarbete och ett styrkebesked inför kommersialisering, som vi som tidigare kommunicerat förväntas ske tidigast under 2020. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår produkt för smarta kort inför den kommersiella lanseringen av det första betalkortet med fingeravtrycksläsare.

Under 2019 har vi implementerat en helt ny strategi för Precise, vilket inneburit effektiviseringar, främst inom området Mobile, samt utveckling av områdena Smart Card och Digital Identity. Vi har ytterligare förstärkt vår utvecklingskraft och kommer att behålla tempot i framtagandet av nya produkter. Arbetet fortgår med att utveckla vår identifieringsmjukvara och samtidigt bredda utbudet av produkter till att passa fler applikationsområden. Precise kärna bygger på innovation med fokus på att svara upp mot efterfrågan på bekväm och säker identifiering samt att möjliggöra för individer att vara sin egen nyckelring. Samarbetet med Infinity Optics möjliggör enkel och säker identifiering av användaren utan att biometrisk data lagras, vilket är ett bra exempel på vår strategiska inriktning.

Vi arbetar vidare med exekveringen av strategin för fortsatt god tillväxt och resultatutveckling.

Stefan K Persson, VD