Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB ägde rum den 5 september 2022. Samtliga beslut som bolagsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. För fullständig information, se kallelsen till bolagsstämman på bolagets hemsida.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens föreslag, att godkänna styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen beslutade den 10 augusti 2022, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en företrädesemission av högst 6 599 399 stamaktier till en teckningskurs om 6,44 kronor per aktie. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen kommer att vara den 8 september 2022 och teckningsperioden kommer att löpa från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022.

Emissionsbemyndiganden

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens föreslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 2 339 787 stamaktier. Bemyndigandet ska kunna användas för att emittera aktier till Egis Technology Inc i enlighet med den utökningsoption som bolaget offentliggjorde den 10 augusti 2022.

Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens föreslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier och/eller konvertibler om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för beslutet om nyemission.