Finansiell styrka möjliggör framtida tillväxt

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2020

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,2 Mkr (27,5)
 • EBITDA uppgick till 1,1 Mkr (6,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,2 Mkr (3,3)
 • Periodens resultat uppgick till -2,2 Mkr (3,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 Mkr (-3,4)

DELÅRSPERIOD

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,9 Mkr (53,1)
 • EBITDA förbättrades och uppgick till 6,2 Mkr (-2,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,2 Mkr (-11,9)
 • Periodens resultat uppgick till -3,3 Mkr (-12,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,03)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes och uppgick till 9,7 Mkr (-14,7)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Samarbetsavtal tecknades med RCO Security för integration av YOUNiQ med RCOs passersystem

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS SLUT

 • YOUNiQ integrerad med Telcred och Axis Communications system. Första installationen i drift på Zynka Groups huvudkontor i Göteborg

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL
Belopp i tkr om inget annat anges

NYCKELTAL

2020 2019 2020 2019 2019 Rullande
  Q3 Q3 Q1 – Q3 Q1 – Q3 Helår 12 mån
Nettoomsättning 23 175 27 521 69 855 53 111 91 927 108 671
Omsättningstillväxt, % -15,8% 63,6% 31,5% -1,1% 35,9% 62,1%
Bruttomarginal, % 79,8% 89,2% 84,1% 82,5% 86,4% 86,8%
Rörelseresultat -2 187 3 259 -3 167 -11 883 651 9 367
Rörelsemarginal, % -9,4% 11,8% -4,5% -22,4% 0,7% 8,6%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 480 -3 439 9 681 -14 734 -477 23 938
Likvida medel 71 294 60 908 71 294 60 908 73 676 71 294

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CET).

Länk till all publik information så som länk till webcast och deltagarnummer för telekonferens:

https://financialhearings.com/event/13012

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben alternativt ring något av följande nummer för att följa den per telefon.

SE: +46850558358
UK: +443333009273

Du kommer bli ombedd att uppge ditt namn när du ansluter dig till konferensen och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på svenska. Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Stefan K Persson, VD
Ulrik Nilsson, CFO

VD HAR ORDET
Jag är glad över att kunna presentera ytterligare ett kvartal för Precise med fortsatt positivt resultat på EBITDA-nivå. Vi tar stora steg inom Digital Identity där YOUNiQ för säker och bekväm access till faciliteter används tusentals gånger varje dag på över 40 installationer runt om i Sverige.

Nettoomsättningen tredje kvartalet var som förväntat i linje med föregående kvartal och uppgick till 23,2 MSEK. Ser vi till hela delårsperioden har nettoomsättningen ökat med 31,5 procent till 69,9 MSEK. De ökade intäkterna under delårsperioden i kombination med god kostnadskontroll, har resulterat i en stabil finansiell position som möjliggör fortsatta investeringar inom våra prioriterade områden.

Vi fortsätter se en ökad efterfrågan gällande YOUNiQ från allt fler aktörer, och kunder efterfrågar ytterligare installationer av vår produkt för access, bland annat Temporary Space Nordics. Under kvartalet tecknade vi samarbetsavtal med RCO Security för integrationen av YOUNiQ med deras access-system som möjliggör försäljning av YOUNiQ till deras kunder. Efter kvartalets utgång har YOUNiQ integrerats med Telcreds access-system, en öppen och molnbaserad plattform. Zynka Group är första kunden som använder YOUNiQ tillsammans med Telcred och hårdvaran levereras av Axis Communication. Integrationer med olika leverantörers system är i linje vår strategi, då samarbeten med plattformsleverantörer och säkerhetsbolag ger en accelererad tillgång till en större kundbas.

En annan viktig del i vår sälj- och marknadsstrategi inom access är direktförsäljning. Under kvartalet har vi fortsatt stärka vår säljstyrka. Bara i Sverige har vi identifierat en adresserbar marknad värd cirka 1 miljard år 2025. Vi är väl positionerade att tillvarata möjligheterna av den succesivt växande efterfrågan.

Inom Mobile fortsätter vår produkt att integreras i enheter från ledande OEM tillverkare, t.ex. Samsung. Vi arbetar vidare med att utöka vår del av värdekedjan, genom att ta större ansvar för bland annat förprocessering, i syfte att tillsammans med våra partners stärka gemensamma positioner. Det råder fortsatt hög efterfrågan på optiska sensorer som vinner mark i mellan- och högprissegmentet där Precise har en stark position.

I enlighet med vår förväntan har det ännu inte producerats några större volymer av smarta kort från någon av kortutgivarna. Vi ser en viss ökad aktivitet vad gäller smarta kort i spåren av Covid-19. I takt med att banker nu förbereder kommersiella lanseringar förväntar vi oss att mindre volymer produceras under närmsta året. Precise står redo att kapitalisera på denna marknad.

Med stabila intäkter från Mobile fortsätter vi investera inom Digital Identity där vi ser en stor marknadspotential för access. Vi ser med tillförsikt på de satsningar vi gör för att vara den givna leverantören av mjukvara för säker och bekväm identifiering, där du är nyckeln.

Stefan K Persson, VD