Fokusering och närhet till kunderna ger resultat

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2019

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 38,8 Mkr (13,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,5 Mkr (-14,3)
 • Periodens resultat uppgick till 13,4 Mkr (-15,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (-0,04)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,3 Mkr (-9,1)

HELÅRSPERIODEN JANUARI – DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 91,9 Mkr (67,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 Mkr (-20,0)
 • Periodens resultat uppgick till 1,0 Mkr (-22,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,06)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 Mkr (-26,1)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Samarbetsavtal med Infinity Optics
 • Liveness detection integrerat i Precise identifieringsmjukvara för inpasseringssystem
 • Samarbetsavtal med Innovatrics

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER HELÅRSPERIODENS SLUT

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut

NYCKELTAL

2019 2018 2019 2018
Belopp i tkr om inget annat anges Q4 Q4 Helår Helår
Nettoomsättning 38 816 13 948 91 927 67 645
Omsättningstillväxt, % 178,3% -1,6% 35,9% 10,8%
Bruttomarginal, % 91,9% 80,5% 86,4% 85,2%
Rörelseresultat 12 534 -14 261 651 -19 958
Rörelsemarginal, % 32,3% -102,2% 0,7% -29,5%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 257 -9 067 -477 -26 055
Likvida medel 73 676 79 543 73 676 79 543

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Med anledning av dagens bokslutskommuniké bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CET).

Länk till all publik information så som länk till webcast och deltagarnummer för telekonferens:

https://financialhearings.com/event/11726

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben alternativt ring något av följande nummer för att följa den per telefon.

SE: +46856642692
UK: +443333009267

Du kommer bli ombedd att uppge ditt namn när du ansluter dig till konferensen och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på svenska. Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Stefan K Persson, VD
Ulrik Nilsson, CFO

VD HAR ORDET
Jag är glad över att kunna presentera ett starkt kvartal för Precise. Vår nya strategi att arbeta mer fokuserat och komma närmare slutkunden – i kombination med positiv marknadsutveckling – har bidragit till en hög tillväxt för bolaget under 2019. Vi ser även resultatet av de kostnadsbesparingar som gjorts under året vilket haft en positiv effekt på resultatet. Trots ökade investeringar inom affärsområdet Digital Identity blev rörelseresultatet för helåret 2019 till positivt och uppgick till 0,7 MSEK.

Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 38,8 MSEK, en ökning med 178 procent jämfört med motsvarande period föregående år och resulterade i ett positivt kassaflöde om 12,8 MSEK för perioden. Den kraftiga ökningen är främst hänförlig till ökade intäkter från Egis Technology, som under kvartalet har genomfört ytterligare integreringar av vår identifieringsmjukvara till deras optiska sensorer, som i sin tur har implementerats i olika mobila enheter från ledande OEM-tillverkare.

Under 2020 förväntar vi oss ytterligare integreringar av vår mjukvara i samarbete med Egis, om än inte i samma ökningstakt som under det gångna kvartalet. Vi förväntar oss även att osäkerheten i Asien – till följd av Coronaviruset och de konsekvenser det innebär för våra partners i Asien – kommer ha påverkan på orderingången under första halvåret 2020. Glädjande är dock att optiska sensorer vinner allt större mark på mobilsidan där vi känner oss mycket säkra i leveransen av vår identifieringsmjukvara. Vi har ett bra samarbete med ett flertal kunder som fokuserar på optiska- och ultraljudssensorer och kommer att fortsätta fokusera på dessa områden.

Genom våra investeringar i affärsområdet Digital Identity har vi under året tagit viktiga steg mot att bredda vårt erbjudande till att omfatta fler applikationsområden. Vi ser bland annat stor potential för biometrisk identifiering inom applikationsområdet access. Under kvartalet ingick vi ett samarbetsavtal med Innovatrics för att integrera deras ansiktsigenkänningsteknologi med vår identifieringsmjukvara och därigenom kunna erbjuda en produkt som säkerställer användarnas identitet på ett säkert och bekvämt sätt. Som tidigare kommunicerats har vi erhållit de första kommersiella ordrarna inom detta applikationsområde – där värdet per order uppgår till 50-100 tkr per år beroende på omfattning – och vi förväntar oss att de första installationerna kommer ske under första halvåret 2020. Samtidigt ökar vi nu takten i kommersialiseringsarbetet där ett steg är att visa mer av produkten på olika mässor i Norden.

Under kvartalet tecknade vi även ett samarbetsavtal med Infinity Optics i syfte att gemensamt arbeta för att kombinera biometri med kryptografi och så kallad hash-teknologi. Arbetet går ut på att utveckla en teknologi som gör det möjligt att kryptera en användares fingeravtryck på samma sätt som ett lösenord krypteras – till skillnad från dagens vedertagna metod där en referensbild av användarens fingeravtryck sparas lokalt och därmed utgör en säkerhetsrisk. Samarbetet är ett exempel på vår innovationsförmåga där Precise har en ledande position.

Sammanfattningsvis ser jag positivt på årets utveckling och det vi åstadkommit under 2019. Det starka resultatet under fjärde kvartalet är ett bevis på att vår strategi ger effekt och vi är motiverade att bibehålla momentum. Under 2020 ska vi arbeta ännu hårdare för att utöka gapet till konkurrenterna och befästa vår position som den givna leverantören av identifieringsmjukvara för säker och bekväm identifiering oavsett var du är, vem du är eller vad du gör.

Stefan K Persson, VD