Fortsatt fokus på digital identitet

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2019

FÖRSTA KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 12,1 Mkr (18,2).

· Rörelseresultatet uppgick till -7,9 Mkr (-5,3).

· Resultat uppgick till -7,8 Mkr (-2,3).

· Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,01).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 Mkr (-8,2).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Proof of Concept inom området digital identitet påbörjades

· Omorganisationen av verksamheten som kommunicerades under hösten har slutförts

· Uppbyggnad av kontoret i Shanghai fortsatte under kvartalet

· Bolagets algoritm integrerades i Hyundai Motors Smart Fingerprint Access and Start-up System

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL

NYCKELTAL

2019 2018 2018 Rullande
Belopp i tkr om inget annat anges Q1 Q1 Helår 12 mån.
Nettoomsättning 12 144 18 152 67 645 61 637
Omsättningstillväxt, % -33,1% 9,2% 10,8% -1,5%
Bruttomarginal, % 71,2% 92,1% 85,2% 80,4%
Rörelseresultat -7 868 -2 033 -19 958 -25 793
Rörelsemarginal, % -64,8% -11,2% -29,5% -41,8%
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 206 -8 226 -26 055 -28 035
Likvida medel 67 474 105 297 79 543 67 474

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in till ett informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

VD HAR ORDET

Under kvartalet fortsatte förändringsresan i linje med den strategi som presenterades under hösten. Den nya strategin stödjer vår ambition att utveckla världsledande biometriska lösningar och innebär att verksamheten fokuseras inom tre huvudsakliga områden; digital identitet, smarta kort och mobila enheter.

Som en del i genomförandet av den reviderade strategin har vi under kvartalet slutfört omorganisationen av verksamheten. Detta innebar att kontoret i Karlstad avvecklades och forskning & utvecklingsresurserna i Sverige centraliserades till Lund, för att möjliggöra synergier i den löpande verksamheten. Under kvartalet fortsatte uppbyggnaden av kontoret i Shanghai som utökar vår lokala närvaro på en nyckelmarknad. Från verksamheten i Shanghai erbjuder vi bland annat kundservice, support och produktutveckling för kunderna i Asien.

Givet den tekniska utvecklingen och marknadens efterfrågan på bekväm och säker verifiering av identitet för digitala tjänster finns det ett stort intresse för vår produkt, Precise YOUNiQ. Produkten säkerställer den digitala identiteten genom igenkänning av fingeravtryck, ansikte och beteende i kombination med geografisk data. Produkten marknadsförs mot företag och organisationer inom sektorerna finans, spel, sjukvård och transport. Våra satsningar inom affärsområdet fortsätter med pilottester och Proof-of-Concept (PoCs). Dessutom förs diskussioner gällande ytterligare projekt utanför Norden. Vi förväntar oss en kommersialisering av produkten under 2020.

Inom området smarta kort fortsätter vårt samarbete med bland annat NXP och andra partners. Gällande kontaktlösa betalkort pågår flera PoCs och vi förväntar oss mindre initiala volymer under fjärde kvartalet 2019.

Tekniken inom området för mobila enheter fortsätter utvecklas mot att möjliggöra användning av hela displayen som en fingeravtrycksensor. Den första produkten med den här tekniken kan förväntas lanseras tidigast i slutet av 2019. Våra samarbeten med aktörer som bland annat Qualcomm och partners i Asien fortsätter.

Utöver bolagets tre huvudproduktområden, digital identitet, smarta kort och mobila enheter deltar vi i projekt inom bilar och dörrlås. Under kvartalet integrerades bolagets algoritm för finger-avtrycksigenkänning i Hyundai Motors Smart Fingerprint Access and Start-up System via samarbete med koreanska sensortillverkaren Dreamtech.

Kostnadsbesparingarna som en följd av omorganisationen reducerar den årliga kostnadsnivån med 10 miljoner SEK. I enlighet med tidigare kommunikation ser vi fortsatt 2019 som ett utmanande år ur ett finansiellt perspektiv med tanke på volatiliteteten på marknaden för mobila enheter.

Vi är verksamma inom en industri i expansionsfas, på en marknad som efterfrågar biometriska lösningar och vi har en stark finansiell ställning med 67 miljoner SEK i likvida medel, vilket möjliggör fortsatta satsningar inom våra affärsområden. Vi ser med tillförsikt på att de satsningar vi genomför under 2019 kommer få effekt under 2020 och framåt.

Stefan K Persson, VD