Fortsatt tillväxt och investeringar inom Digital Identity

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2020

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,6 Mkr (13,4)
 • EBITDA förbättrades och uppgick till 2,0 Mkr (-4,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,1 Mkr (-7,3)
 • Periodens resultat uppgick till -1,5 Mkr (-7,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,02)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes och uppgick till 2,3 Mkr (-1,1)

DELÅRSPERIOD

 • Nettoomsättningen uppgick till 46,7 Mkr (25,6)
 • EBITDA förbättrades och uppgick till 5,1 Mkr (-8,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,0 Mkr (-15,1)
 • Periodens resultat uppgick till -1,2 Mkr (-15,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,04)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes och uppgick till 9,2 Mkr (-11,3)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Utökat licensavtal med den ledande leverantören av fingeravtryckssensorer, Egis Technology. För 2020 beräknas de totala intäkterna från Egis uppgå till cirka 60 Mkr
 • Treårsavtal avseende Precise YOUNiQ tecknades med Temporary Space Nordics AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS SLUT

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL
Belopp i tkr om inget annat anges

2020 2019 2020 2019 2019 Rullande
  Q2 Q2 Q1 – Q2 Q1 – Q2 Helår 12 mån
Nettoomsättning 23 615 13 446 46 680 25 590 91 927 113 017
Omsättningstillväxt, % 75,6% -28,2% 82,4% -30,6% 35,9% 100,5%
Bruttomarginal, % 84,7% 78,8% 86,2% 75,2% 86,4% 88,9%
Rörelseresultat -1 128 -7 274 -980 -15 143 651 14 814
Rörelsemarginal, % -4,8% -54,1% -2,1% -59,2% 0,7% 13,1%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 266 -1 089 9 201 -11 295 -477 20 019
Likvida medel 76 259 65 416 76 259 65 416 73 676 76 259

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle.

Konferensen startar kl. 10:00 (CET).

Länk till all publik information så som länk till webcast och deltagarnummer för telekonferens:

https://financialhearings.com/event/13011

För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben alternativt ring något av följande nummer för att följa den per telefon.

SE: +46850558373
UK: +443333009035

Du kommer bli ombedd att uppge ditt namn när du ansluter dig till konferensen och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på svenska. Konferensen hålls på engelska.

Från Precise deltar:
Stefan K Persson, VD
Ulrik Nilsson, CFO

VD HAR ORDET
Den starka utvecklingen i Precise fortsatte under kvartalet med bland annat positivt resultat på EBITDA-nivå och positivt kassaflöde från den löpande verksamheten samtidigt som vi fortsatte satsningen inom Digital Identity. Kvartalet har varit händelserikt ur flera aspekter, med fortsatta integreringar av vår produkt BioMatch Mobile i flertalet serier mobiltelefoner och tablets samt viktiga kliv i utvecklingen och kommersialiseringen av Precise YOUNiQ, främst inom applikationsområdet access. I spåren av Covid-19 är detta ett applikationsområde som ökat i intresse, vilket visas genom större investeringar som görs av säkerhetsbolag, fastighetsbolag, myndigheter och andra aktörer som insett behovet av kontaktlösa, säkra och bekväma identifieringslösningar för tillträde till byggnader och lokaler. Här har Precise en funktion att fylla.

Nettoomsättningen i det andra kvartalet uppgick till 23,6 Mkr, vilket är 76 % högre än samma period föregående år. EBITDA förbättrades och uppgick till 2,0 Mkr och resultat på EBIT-nivå till -1,1 MSEK, en förbättring om 6,1 Mkr jämfört med samma period föregående år. Att rörelseresultatet är negativt beror framförallt på de satsningarna som gjorts inom området Digital Identity i syfte att säkra framtida tillväxt. Satsningarna möjliggörs av det positiva kassaflödet från området Mobile. I det stora hela har pandemin visat motståndskraften i vår affärsmodell. Även om det nuvarande läget är svårbedömt vad gäller makroekonomiska effekter och efterfrågan på konsumentcykliska produkter framöver, förväntar vi oss en försäljning de kommande två kvartalen i linje med årets andra kvartal som möjliggör fortsatta satsningar på framtida tillväxt.

Under kvartalet tecknade vi ett kommersiellt avtal med Temporary Space gällande Precise YOUNiQ. Temporary Space erbjuder tillfälliga lokaler, så kallade moduler, som används på olika byggarbetsplatser. Vi för en kontinuerlig dialog med Temporary Space om deras framtida behov, där Precise YOUNiQ utgör en del av deras digitaliseringsresa.

Vid sidan av de kommersiella installationerna genomför vi även ett antal proof-of-concepts med utvalda sjukhus. Dessa fortlöper enligt plan och har hittills visat goda resultat vilket ger bra förutsättningar att kunna teckna kommersiella avtal med sjukhusen framöver. Vi har även tecknat samarbetsavtal med NVSS Security som framgent kommer vara vår service- och supportpartner och även bidra till försäljningsarbetet av Precise YOUNiQ inom access.

Inom Mobile har vår produkt för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter integrerats i enheter från bland annat Samsung och Huawei – de två största leverantörerna av Android-enheter i världen – genom samarbeten med våra partners i Asien. Vårt fokus inom Mobile är nu att utöka vår del av värdekedjan vad gäller mjukvaran för fingeravtryckssensorer och ta större ansvar för bland annat för-processering av fingeravtryck i syfte att än mer stärka vår position hos våra partners, men även att identifiera och bearbeta nya potentiella partners.

Efterfrågan på kontaktlösa metoder för bland annat betalning har ökat under året. I Sverige har bankerna höjt sin beloppsgräns för kontaktlösa betalningar från 200 kr till 400 kr, i syfte att undvika smittspridning som kan uppstå vid kontakt med kortterminalen när man slår in sin pinkod. Till följd är numera cirka 50 procent av alla kortbetalningar i Sverige kontaktlösa. Detta driver även på utvecklingen av biometriska kort, där Precise har en färdig certifierad produkt som kan integreras i korten. Som tidigare kommunicerats väntar vi på att andra led i leverantörskedjan certifieras, innan kortutgivarna kan börja massproducera korten och därmed få ner tillverkningskostnaderna. Även om aktiviteten generellt har ökat, förväntar vi oss fortsatt inga större volymer av biometriska kort under 2020 från någon av kortutgivarna.

Sammanfattningsvis har det varit ett händelserikt första halvår för Precise som givetvis präglats av den pågående pandemin. Vi har ställt om verksamheten och kan på ett effektivt sätt hantera försäljning, produktutveckling och marknadsföring digitalt. Vårt absoluta fokus återstoden av året är försäljning och vår vision om säker och bekväm identifiering oavsett var du är, vem du är eller vad du gör är nu mer aktuell än någonsin.

Stefan K Persson, VD