FORTSATT TILLVÄXT OCH POSITIV MARKNADSUTVECKLING

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596 
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2016

TREDJE KVARTALET

 • Koncernens nettoomsättning ökade till 25,5 Mkr (18,3).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades till 6,7 Mkr (5,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 17,8 Mkr (3,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 kr (0,01).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 8,4 Mkr (-1,9).

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER

 • Koncernens nettoomsättning ökade till 71,6 Mkr (32,9).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades till 21,1 Mkr (-6,2).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 28,5 Mkr (-13,8).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,08 kr (-0,04).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 25,9 Mkr (-13,3).
 • Likvida medel uppgick till 75,0 Mkr (45,2) vid delårsperiodens utgång.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Licensavtal tecknades med sensortillverkarna Betterlife och Qualcomm Technologies, Inc.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Licensavtal tecknades med sensortillverkarna Image Match Design Inc, InvenSense Inc och Samsung System LSI Business, en division inom Samsung Electronics Co., Ltd.
 • Precise BioMatch™ Embedded integrerades i ett kreditkort från Kona-i som visades på branschmässan Money 20/20 i Las Vegas. Kortet är inte kommersialiserat.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in investerare och media till ett informationstillfälle idag kl 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

VD-KOMMENTAR
Årets tredje kvartal blev ett av bolagets enskilt bästa kvartal. Nettoomsättningen ökade med 16 procent jämfört med föregående kvartal. Under den senaste 12-månadersperioden har nettoomsättningen ökat med 122 procent till 95,0 Mkr (42,7). EBITDA-resultatet för samma 12-månadersperiod uppgick till 27,7 Mkr, en ökning på helårsbasis med 40,2 Mkr. Jag är särskilt nöjd med de nya kundavtal vi ingått och att vår breda kundbas gett avtryck i kvartalets resultat.

Bolagets strategi att skapa en bred kundbas för att ta tillvara på tillväxten i marknaden börjar nu ge resultat. Vår fingeravtrycksmjukvara har blivit närmast en de-facto standard bland sensortillverkare. Under kvartalet genererade ytterligare tre av våra kunder royaltyintäkter och totalt erhöll vi royalty från åtta kunder. Även om royaltyn fortfarande kommer från initiala försäljningsvolymer hos våra sensorpartners så är det en bra indikation på en ökad konkurrens i marknaden vilket är positivt för vår framtida intäktsutveckling. Det är också glädjande att samarbetet vi ingick med Qualcomm i juli redan gett initiala royaltyintäkter.

Under kvartalet lanserades 24 mobila enheter med Precise BioMatch Mobile. Vår fingeravtrycksmjukvara finns därmed integrerad i över 160 mobila enheter från fler än 40 olika tillverkare. En av de mest spännande lanseringarna var Xiaomi Mi 5S, världens första kommersiella smartphone med en fingeravtryckssensor under 400 mikrometer glas, med Qualcomms ultraljudssensor Snapdragon Sense ID och vår algoritmlösning Precise BioMatch Mobile. Samtidigt lanserades Xiaomi Mi 5S Plus där vår algoritmlösning integrerats genom samarbetet med Fingerprint Cards. Det visar på mobiltelefontillverkarnas ambition att använda flera sensorleverantörer och är ett första bevis på vår strategi att vara en oberoende algoritmleverantör oavsett sensorteknik håller.

Efter kvartalets slut ingick vi ett licensavtal med Samsung System LSI Business, en division inom Samsung Electronics som nu ger sig in på marknaden för fingeravtryckssensorer. Samarbetet skapar ytterligare tillväxtmöjligheter för oss och vi har nu 23 licensavtal för distribution av våra algoritmlösningar. Våra kunder ger oss en global räckvidd inom både marknaden för mobila enheter som nya produkter med fingeravtrycksteknik, den så kallade embedded-marknaden.

Tillväxten inom fingeravtrycksteknik kommer idag främst från mobila enheter och beräknas växa med över 35 procent årligen till 2020. Embedded-marknaden förväntas att börja växa redan under nästa år. Vi deltar aktivt i många spännande projekt med aktörer från hela värdekedjan, framförallt inom smarta kort, där vi ser stora tillväxtmöjligheter. I samarbete med en sydkoreansk partner som marknadsför biometriska lösningar för smarta kort certifierades vår algoritmlösning av det nationella institutet för internet och säkerhet i Sydkorea. Certifieringen är ett steg i det utvecklingsarbete som pågår tillsammans med vår partner för att möjliggöra säkra betalningar på exempelvis smarta kort genom fingeravtrycksteknik. Detta öppnar möjligheter för oss på den sydkoreanska marknaden. Vi ser en liknande utveckling i flera andra länder, inte minst i Asien.  

Precise Biometrics har under snart 20 års tid investerat i forskning och utveckling för att säkerställa att vi kan erbjuda marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet för produkter med små sensorer och begränsade miljöer. Bolagets algoritmlösningar är särskilt lämpade för produkter som har tillgång till betydligt mindre minnes- och processorresurser än smartphones. Här skiljer sig våra algoritmlösningar mot konkurrenternas, vars mjukvara ofta är utvecklade för produkter med betydligt större processorkraft och minneskapacitet. Det gör oss väl positionerade för att ta en betydande del av embedded-marknaden vilket ytterligare stärker vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara.

Inom affärsområdet Mobile Smart Card Solutions ligger försäljningen på en lägre nivå än ursprungligen förväntat. Försäljningen till amerikanska myndigheter påverkas av diskussioner om hur digitala alternativ kan ersätta smarta kort för mobil tillgång till information. På den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden fick vi en order för ett mer omfattande pilotprojekt från Göteborg Stad.

Bolagets försäljningsutveckling under kvartalet visar på styrkan av vår marknadsposition och valda strategi. Vi har lyckats att öka försäljningen inom affärsområdet Fingerprint Technology med 21 procent jämfört med föregående kvartal trots en betydande minskning av intäkterna från vår största kund. Tillväxten under tredje kvartalet är en följd av att fler av våra kunder börjat leverera sensorer till mobiltelefontillverkare samt att försäljningen påverkades positivt av licensavgifter från flera av våra kunder.
Den långsiktiga trenden för bolagets intäkter är positiv men kommer att fluktuera från ett kvartal till ett annat. Det beror på att våra royaltyintäkter uppstår när sensortillverkarna säljer sina sensorer för att användas med vår mjukvara, vilket styrs av slutkundernas efterfrågan för ett enskilt kvartal. Dessutom rapporterar våra kunder royalty till oss efter kvartalets slut. Det gör det utmanande för oss att prognosticera framtida royaltyintäkter.

Jag ser fortsatta tillväxtmöjligheter för bolaget. Intresset av fingeravtrycksteknik är större än någonsin. Marknadstillväxten är snabb inom både mobila enheter och nya produktområden. Våra algoritmlösningar ger branschens bästa användarupplevelse och säkerhet. Vår skalbara affärsmodell gör det möjligt för oss att växa med god kostnadskontroll. Dessa förutsättningar gör oss väl positionerade för lönsam tillväxt. 

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november kl 8.00.