FORTSATT TILLVÄXT OCH STRATEGISKT FÖRVÄRV

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

FJÄRDE KVARTALET

 • Koncernens nettoomsättning ökade till 25,7 Mkr (23,5).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 Mkr (6,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 Mkr (4,3).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (0,01).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 11,8 Mkr (8,8).

HELÅRSPERIODEN JANUARI – DECEMBER

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 72,6% och uppgick till 97,2 Mkr (56,3).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades till 24,8 Mkr (0,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 31,2 Mkr (-9,5).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,09 kr (-0,03).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 37,7 Mkr (-4,5).
 • Likvida medel uppgick till 135,8 Mkr (52,4) vid helårsperiodens utgång.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Licensavtal tecknades med sensortillverkarna Samsung System LSI Business, en division inom Samsung Electronics Co., Ltd. Image Match Design Inc, InvenSense Inc och VKANSEE.
 • Precise BioMatch™ Embedded integrerades i ett kreditkort från Kona-i som visades på branschmässan Money 20/20 i Las Vegas.
 • Avtal tecknat om förvärv av NexID Biometrics i USA för 32 Mkr vilket utökar Precise Biometrics branschledande fingeravtrycksmjukvara med liveness detection.
 • Riktad nyemission om 50 Mkr för att finansiera förvärvet av NexID Biometrics.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Utökat licensavtal med befintlig sensorkund med garanterad licensintäkt om minst 17,5 miljoner SEK under två år.
 • Förvärvet av NexID Biometrics genomfördes efter slutgiltigt myndighetsgodkännande i USA.                             

PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN
Med anledning av dagens bokslutskommuniké bjuder vi in till ett informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i bokslutskommunikén.
VD-KOMMENTAR
Årets sista kvartal blev ännu ett bra kvartal för bolaget. Jag är stolt över att vi under 2016 lyckats öka omsättningen med 73 % och leverera bolagets bästa år hittills. Försäljningen av vår fingeravtrycksmjukvara nästan fördubblades under året. Vi har vänt bolaget till vinst och är fortfarande bara i början av vår resa. Vi har stärkt vår position på en snabbväxande marknad, utvecklat vårt produkterbjudande och fått flera nya kunder som är viktiga aktörer för den fortsatta utvecklingen av biometrimarknaden. Under 2017 kommer vi fortsätta rusta bolaget för tillväxt. Jag ser fram emot ännu ett spännande år i bolagets utveckling.
Under kvartalet integrerades Precise BioMatch Mobile i 21 mobila enheter. Vår fingeravtrycksmjukvara integrerades i totalt 110 modeller av mobila enheter under 2016, en fördubbling jämfört med föregående år. Majoriteten av alla större tillverkare använder nu vår fingeravtrycksmjukvara. Under kvartalet skrev vi licensavtal med fyra nya kunder däribland Samsung System LSI Business. I likhet med Qualcomm är Samsung System LSI Business en stor etablerad komponentleverantör till mobilindustrin vilket skapar ytterligare tillväxtmöjligheter för oss på denna starkt växande marknad. I slutet av januari 2017 utökade vi ett avtal med en befintlig kund som garanterar oss minst 17,5 miljoner kronor över två år. Det är ännu ett bevis på att vår fingeravtrycksmjukvara är branschledande och det förtroende våra kunder har för oss. Vi har nu 24 licensavtal för global distribution av vår mjukvara för mobila enheter, smarta kort, wearables och andra produktområden.
Marknaden för fingeravtrycksteknik fortsätter att växa snabbt. Försäljningen av mobila enheter med fingeravtryckssensorer, exklusive Apple, fördubblades under 2016 från 300 till 600 miljoner enheter. Vi bedömer att mobilmarknaden kommer att fortsätta utvecklas snabbt och uppgå till närmare 900 miljoner enheter under 2017. Därutöver händer det mycket inom smarta kort, wearables och IoT-enheter. Vi är involverade i flera långt gångna projekt där vi förväntar oss initiala, mindre volymer under året. Det är svårt att bedöma hur snabbt marknaden för nya produktområden kommer växa, men jag är övertygad om att marknaden över tid har potential att bli minst lika stor som marknaden för mobila enheter.
Vi ser en ökad efterfrågan av vårt erbjudande och vår kompetens att säkerställa integration av fingeravtrycksmjukvaran i den mobila enheten. Under kvartalet har vi intensifierat samarbetet med flera av våra kunder i större integrationsprojekt ute hos mobiltelefontillverkarna. Det förväntar vi oss kommer att ge större volymer under senare delen av året och fortsätta in i 2018. Samarbetena stärker vår position och vi planerar att utöka vår organisation i Asien för att möta efterfrågan och komma ännu närmare våra kunder.
Konkurrenssituationen på marknaden och därmed intäktsutvecklingen bland våra kunder är i nuläget svårbedömd. Intäkterna från vår största kund, Fingerprint Cards (FPC), fortsätter att minska kvartal för kvartal inom segmentet mobila enheter och förväntas upphöra helt under andra halvåret. Vi bedömer att intäkterna från våra andra kunder fullt ut kommer att kompensera för intäktstappet från FPC från andra halvåret i takt med att de projekt vi nu är inne i slutfasen av börjar generera substantiella volymer.

Under kvartalet förvärvade vi NexID Biometrics i USA. Förvärvet är strategisk viktigt. Genom att utöka vår produkt med liveness detection kan vi signifikant förbättra säkerheten av fingeravtrycksautentisering med en bra användarupplevelse och möta kundernas krav på ökad säkerhet, bland annat för att förhindra bedrägerier. Detta är viktigt inte minst för säkra mobila betalningar, ett område som beräknas börja ta fart under 2017. I slutet av 2020 förväntas mer än 60 procent av alla betalningstransaktioner verifieras genom biometrisk autentisering, främst fingeravtryck. Gensvaret från marknaden har överträffat våra egna högt ställda förväntningar. Samtliga av våra kunder är intresserade av att se vilka möjligheter det finns att integrera mjukvaran med deras lösningar och flera vill inleda utvärderingsprojekt omgående. Vi har inlett arbetet med att integrera liveness detection i vår mjukvara och planerar att ha en produkt klar för marknaden under tredje kvartalet 2017 för att erbjuda en unik lösning som skall sätta en ny standard för säker fingeravtrycksigenkänning. Vi räknar med att få intäkter från denna produkt från början av 2018 när den har integrerats i våra kunders fingeravtrycksensorer och testats klart av slutkunder. Förvärvet är en viktig pusselbit i att utveckla vårt produkterbjudande och teknikledarskap samt möta marknadens ökade krav på säkerhet.
Försäljningen av Tactivo under det fjärde kvartalet blev bättre än förväntat. Vi fick flera större order från amerikanska myndigheter och flera mindre order från den svenska sjukvårdsmarknaden. För året som helhet har försäljningen av Tactivo dock inte motsvarat våra förväntningar. Det är främst efterfrågan från den amerikanska myndighetsmarknaden som varit lägre än förväntat, men även försäljningen till hälso- och sjukvårdsmarknaderna i Storbritannien och Sverige har haft en svag utveckling där kunderna dröjer att gå från pilottester till driftsättning i större volymer.
FRAMTIDSUTSIKTER
Vi har en ledande marknadsposition, marknadens bästa fingeravtrycksmjukvara och ett globalt distributionsnätverk som ger oss möjligheter att ta tillvara på den snabbväxande marknaden för fingeravtrycksteknik.
Vi ser en svagare intäktsutveckling under det första halvåret på grund av minskade intäkter från FPC. Våra andra kunder har en stabil tillväxt och vi förväntar successivt ökade intäkter med större volymer från andra halvåret varför vi bedömer att omsättningen för helåret kommer att vara i nivå med omsättningen 2016. Jag är övertygad om att Precise Biometrics därefter kommer att ha en fortsatt hög tillväxt givet vår position i marknaden.

För att möta ökad efterfrågan av vår mjukvara och skapa förbättrade förutsättningar för långsiktig tillväxt ökar vi investeringarna i forskning och utveckling för att säkerställa vårt teknikledarskap och utveckla produkterbjudandet samt växa vår kundnära organisation för support och integration. Genom dessa investeringar bygger vi organisationen för att kunna hantera den försäljningstillväxt som vi ser framöver.