FORTSATTA SATSNINGAR PÅ NYA SENSORTEKNIKER

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2018

FÖRSTA KVARTALET
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 18,2 Mkr (16,6).

 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för kvartalet uppgick till -2,0 Mkr (-2,7).

 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,4 Mkr (-3,4).

 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,01 kr (-0,01).

 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,01 kr (-0,01).

 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -8,2 Mkr (17,1).

 • Likvida medel uppgick till 105,3 Mkr (119,2) vid kvartalets utgång.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
 • Stefan K Persson utsågs till ny VD. Stefan K Persson är idag Executive Vice President BO Home inom Bang Olufsen-koncernen och tillträder senast den 1 augusti 2018.
 • Precise BioMatch Embedded användes i det första pilotprojektet i USA med dual-interface biometriska betalkort, vilket har utförts av Visa och Mountain America Credit Union.
 • Ett utökat licensavtal tecknades med Crossmatch, en leverantör av biometriska identitetslösningar för myndigheter, företag och sjukvård.
 • Avyttringen av affärsområdet Mobile Smart Card Solutions slutfördes enligt plan den 1 januari 2018.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
 • Huawei Honor 10 lanserades där Precise BioMatch Mobile är implementerad med en Qualcomm ultraljudssensor under glas.
 • Fördjupade samarbetet med Kona-i, en ledande leverantör av systemlösningar för betalkort.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL  

Som konsekvens av att affärsområdet Mobile Smart Card Solutions avyttrats per 1 januari 2018 har tidigare rapporterade siffror räknats om för att öka jämförbarheten. Affärsområdet har redovisats som verksamhet för avyttring med start i delårsrapporten för det andra kvartalet 2017. För att erhålla en jämförbar historik har tidigare rapporterade siffror enbart justerats för de till det avyttrade verksamhetsområdet direkt knutna kostnaderna och som inte längre kommer påverka bolagets kvarvarande verksamhet. Den avyttrade verksamhetens påverkan på finansiell ställning har inte särredovisats, eftersom bolaget bedömer att det inte är möjligt att redovisa den avyttrade verksamhetens påverkan på kassaflödet. Istället redovisas kassaflöde från total verksamhet.
Om inget annat uttrycks avser redovisade siffror i delårsrapporten kvarvarande verksamhet.

NYCKELTAL

+----------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Belopp i Tkr om inte annat anges  | 2018| 2017| 2017|Rullande|
+----------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| | Q1| Q1| Helår| 12 mån|
+----------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Nettoomsättning | 18 152| 16 617| 61 039| 62 574|
+----------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Omsättningstillväxt, % | 9,2%| -19,4%| -26,7%| -21,1%|
+----------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Bruttomarginal, % | 92,1%| 94,3%| 93,3%| 92,7%|
+----------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelseresultat | -2 033| -2 661|-13 936| -13 308|
+----------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelsemarginal, % | -11,2%| -16,0%| -22,8%| -21,3%|
+----------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Kassaflöde från löpande verksamhet| -8 226| 17 123| 22 788| -2 560|
+----------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Likvida medel, total verksamhet |105 297|119 249|116 955| 105 297|
+----------------------------------+-------+-------+-------+--------+

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in till ett informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
Marknaden för fingeravtrycksteknik i mobiltelefoner fortsätter att förändras i snabb takt och vi fortsätter vår strategi att fokusera på fyra områden. Vi arbetar med kunder och lösningar för såväl optiska- och ultraljudssensorer i högprissegmentet som kapacitiva sensorer i lågprissegmentet som båda har tillväxtpotential. Att vår mjukvara finns med i den första telefonen med en ultraljudssensor under glas är ett bevis på vårt framgångsrika arbete inom nya sensortekniker. Inom biometriska kort fortsätter vi att stärka vår position genom nya samarbetsavtal och vi är med i flera spännande projekt inom nya applikationsområden.

Designtrenden mot mobiltelefoner med heltäckande displayer fortsätter i de högre prissegmenten och driver utvecklingen mot optiska och ultraljudssensorer där sensorn placeras under skärmen eller glaset. Fingeravtryckssensorer under display och glas förbättrar användarupplevelsen, minskar mekaniken i mobiltelefonerna och vi ser att intresset från marknaden för dessa lösningar ständigt ökar.

Vi har i dagsläget ett tiotal kunder inom detta område, vilket ger oss en bra täckning av marknaden och förbättrar våra möjligheter att vinna ytterligare affärer. Ett tydligt tecken på detta var att vi efter kvartalets utgång meddelade att vår mjukvara finns integrerad i en under-glas sensor i Huawei Honor 10 i samarbete med Qualcomm.

Vi har fördjupat samarbetet med våra kunder som fokuserar på kapacitiva sensorer för lågpris-segmentet och har en konkurrenskraftig produkt. Prispressen på kapacitiva sensorer är fortsatt stark, men innebär samtidigt att marknaden för mobiltelefoner i de lägre prissegmenten har öppnats för kapacitiva fingeravtryckssensorer eftersom de nu inte är dyrare än att de ryms även i det lägre prissegmentet med höga volymer.

Marknaden för biometriska kort fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Det är allt fler aktörer som aktivt arbetar med biometriska kort vilket är en förutsättning för ett bredare genomslag. Under årets första månader har flera pilotprojekt med biometriska betalkort påbörjats och vår fingeravtrycksmjukvara användes till det första pilotprojektet i USA med Visa och Mountain America Credit Union. Vi har även fördjupat samarbetet med Kona-i, en ledande leverantör av systemlösningar för betalkort vilka också levererar kortlösningen till pilotprojektet i USA.

Vår vision om bekväm och säker autentisering av identitet, för alla, överallt, är mer aktuell idag än någonsin. Biometri kommer ersätta lösenord och andra autentiseringsformer för bilar, lås och wearables, områden där vi deltar i flera projekt och avser att driva och fortsätta vara en del av utvecklingen framöver. 

Bolaget har en god finansiell position och vi fortsätter satsningarna inom de fokusområden vi identifierat för att ytterligare stärka bolagets position. Sammantaget ser jag fortsatt positivt på bolagets framtidsutsikter. 

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl 8.00.