FRAMSTEG INOM FOKUSOMRÅDET MOBILT

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2018

ANDRA KVARTALET
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 18,7 Mkr (20,1).

 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (0,5).

 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -4,1 Mkr (0,2).

 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,01 kr (0,00).

 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,01 kr (0,00).

 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -8,6 Mkr (-1,3).

DELÅRSPERIODEN
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 36,9 Mkr (36,8).

 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för delårsperioden uppgick till -5,3 Mkr (-2,2).

 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -6,6 Mkr (-3,2).

 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,02 kr (-0,01).

 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,02 kr (-0,01).

 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -16,8 Mkr (15,8).

 • Likvida medel uppgick till 93,6 Mkr (115,0) vid delårsperiodens utgång.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 • Huawei Honor 10 lanserades där Precise BioMatch Mobile är implementerad med en Qualcomm ultraljudssensor under glas.
 • Fördjupade samarbetet med NXP och Kona-i, två framstående aktörer inom smarta kort som levererar betalkort till bankerna.
 • Introducerade Precise BioMatch Card, en kraftfull algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i smarta kort.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT
 • Stefan K Persson har per 1 augusti tillträtt som ny VD.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL  

Som konsekvens av att affärsområdet Mobile Smart Card Solutions avyttrats per 1 januari 2018 har tidigare rapporterade siffror räknats om för att öka jämförbarheten. Affärsområdet har redovisats som verksamhet för avyttring med start i delårsrapporten för det andra kvartalet 2017. För att erhålla en jämförbar historik har tidigare rapporterade siffror enbart justerats för de till det avyttrade verksamhetsområdet direkt knutna kostnaderna och som inte längre kommer påverka bolagets kvarvarande verksamhet. Den avyttrade verksamhetens påverkan på finansiell ställning har inte särredovisats, eftersom bolaget bedömer att det inte är möjligt att redovisa den avyttrade verksamhetens påverkan på kassaflödet. Istället redovisas kassaflöde från total verksamhet.
Om inget annat uttrycks avser redovisade siffror i delårsrapporten kvarvarande verksamhet.

NYCKELTAL

+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Belopp i Tkr om inte| 2018| 2017| 2018| 2017| 2017|Rullande|
|annat anges | | | | | | |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
| | Q2| Q2| Q1-Q2| Q1-Q2| Helår| 12 mån|
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Nettoomsättning |18 728| 20 160| 36 880| 36 777| 61 039| 61 142|
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Omsättningstillväxt,| -7,1%| 6,5%| 0,3%| -7,0%| -26,7%| -24,1%|
|% | | | | | | |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Bruttomarginal, % | 82,8%| 95,0%| 87,4%| 94,7%| 93,3%| 88,9%|
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelseresultat |-3 296| 482| -5 329| -2 179|-13 936| -17 086|
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelsemarginal, % |-17,6%| 2,4%| -14,5%| -5,9%| -22,8%| -27,9%|
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Kassaflöde från |-8 609| -1 314|-16 835| 15 808| 22 788| -9 855|
|löpande verksamhet | | | | | | |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+
|Likvida medel, total|93 580|115 006| 93 580|115 006|116 955| 93 580|
|verksamhet | | | | | | |
+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in till ett informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Fingeravtryckssensorer med optik eller ultraljud som placeras under glas vinner allt mer mark inom mobiltelefoner för högprissegmentet. Intresset för dessa sensorer drivs av ny design där skärmen täcker hela mobiltelefonens framsida. Det har lanserats flera mobiltelefoner med optiska- eller ultraljudssensorer i år. En av dessa telefoner är Huawei Honor 10, där vår programvara Precise BioMatch Mobile finns integrerad med en ultraljudssensor från Qualcomm. Telefonen har blivit en försäljningssuccé och sålt över tre miljoner enheter på mindre än tre månader. För att ytterligare stärka vår position och vinna nya affärer fortsätter vi våra nära samarbeten med flera kunder som fokuserar på optiska- och ultraljudssensorer. Ledtiderna är långa inom detta segment och det tar tid från att ett projekt inleds till det genererar royaltyintäkter.

Priserna på kapacitiva fingeravtrycksensorer fortsätter att sjunka vilket gör att fler mobiltelefoner inom lågprissegmentet får sådana sensorer. Vår mjukvara finns med i ett antal telefoner som nyligen lanserats inom detta segment, från bland annat Nokia, TCL och Lenovo.

Nya pilotprojekt med biometriska betalkort har påbörjats, samtidigt som utvärderingarna från de första pilotprojekten ibland annat USA och Japan har resulterat i övervägande positiva omdömen. De största fördelarna som lyfts fram i dessa utvärderingar är att biometriska betalkort ger en smidig användarupplevelse samt att fingeravtryck upplevs som en säkrare autentiseringsmetod än pin-kod.
De stora leverantörerna av betallösningar arbetar med att fastställa kravspecifikationerna för biometriska betalkort vilket är en förutsättning för att korten ska tas i kommersiellt bruk. Den första kravspecifikationen från MasterCard förväntas komma innan årets slut vilket innebär att biometriska kort för betalningar skulle kunna börja användas kommersiellt och ge royaltyintäkter under senare delen av 2019.

Vi har fördjupat samarbetena med NXP och Kona-i, två framstående aktörer inom smarta kort. Dessa samarbeten stärker vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara för smarta kort.

Användandet av biometri inom nya applikationsområden ökar och tekniken sprids till allt fler områden. Under kvartalet har det lanserats flera nya produkter med fingeravtrycksteknik, bl.a. USB-nycklar och kryptoplånböcker med fingeravtrycksläsare vilka ökar säkerheten för användaren.

Den 1 augusti tillträdde Stefan K Persson posten som VD för Precise Biometrics. Styrelsen ser fram emot att tillsammans med Stefan fortsätta utveckla vår affär inom våra fokusområden och bredda tillämpningen av biometri inom nya användningsområden.

Arbetet med att generera lönsam tillväxt fortsätter och vår finansiella position ger oss möjligheter att fortsätta investera inom de fokusområden vi identifierat.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl 8.00.