Idag inleds teckningsperioden i Precise Biometrics företrädesemission

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, varken direkt eller indirekt, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Se avsnittet ”Viktig Information” i slutet av detta pressmeddelande.

Idag inleds teckningsperioden i Precise Biometrics AB (publ) ("Precise" eller "Bolaget") företrädesemission av stamaktier ("Företrädesemissionen") som styrelsen beslutade den 10 augusti 2022 med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 5 september 2022. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Precise cirka 42,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden avses att användas för att finansiera en fortsatt och framgångsrik implementering av Bolagets tillväxtstrategi.

Kort om Företrädesemissionen

  • Den som på avstämningsdagen den 8 september 2022 var införd i aktieboken som aktieägare i Precise erhåller i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Precise. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya stamaktier, varvid sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 6 599 399 stamaktier.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 6,44 SEK.
  • Egis Technology har åtagit sig att vederlagsfritt garantera cirka en fjärdedel av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Precise avseende sin pro rata-andel i Företrädesemissionen samt även från styrelseledamoten Peter Gullander, totalt motsvarande cirka 2,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således garanterad till cirka 27,7 procent.
  • I samband med Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Precise genom avtal förbundit sig gentemot Vator Securities AB att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Vator Securities AB. Lock-up-perioden varar från och med ingåendet av avtalet och fram till den dag som infaller 90 dagar efter utgången av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Vidare har Egis Technology, genom ett investeringsavtal och med sedvanliga undantag, åtagit sig gentemot bolaget att, under en period om 24 månader efter beslutet om den riktade emissionen och Företrädesemissionen, inte avyttra de aktier i Bolaget som Egis Technology erhåller genom den riktade emissionen, Företrädesemissionen och, i förekommande fall, utökningsoptionen utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Bolaget.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 6 september 2022.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

12 september 2022 – 21 september 2022Handel med teckningsrätter
12 september 2022 – 26 september 2022Teckningsperiod
12 september 2022 – tillsvidareHandel med BTA (”Betald Tecknad Aktie”) på Nasdaq Stockholm
28 september 2022Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospekt och anmälningssedlar

Prospektet, som innehåller fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.precisebiometrics.com, Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se, samt i Finansinspektionens prospektregister, https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Anmälningssedlar finnas tillgängliga på Bolagets och Vator Securities hemsida.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Precise i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Patrick Höijer, VD

E-mail: patrik.hoijer@precisebiometrics.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 12 september 2022 kl. 08.00 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt eller genom undantag enligt Prospektförordningen. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”).

De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör ’kvalificerad investerare’ i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen ’UK Prospectus Regulation’ förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.