Inför årsstämma i Precise Biometrics AB (publ)

Årsstämma hålls tisdagen den 24 april 2012, kl 16.00 i Precise Biometrics lokaler, Scheelevägen 30 i Lund.

Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på bolagsstämman intas i officiell kallelse som bifogas detta meddelande och som publiceras den 27 mars 2012 i Post- och Inrikes Tidningar samt på Precise Biometrics webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet den 27 mars 2012.

Som framgår av kallelsen föreligger bl.a. följande förslag avseende ärenden på stämman:

  • Valberedningen har avseende styrelsen föreslagit omval av Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell, Lisa Thorsted och Lena Widin Klasén, med Lisa Thorsted som styrelsens ordförande. Till ny styrelseledamot föreslås Erwin Leichtle.

  • Stämman föreslås fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, vilket framgår av kallelsen.

  • Stämman föreslås godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom utgivande av högst 18 895 000 aktier och/eller konvertible utbytbara till högst 18 895 000 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka 10 %. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler samt att erhålla kapitaltillskott från nya viktiga ägare. De närmare villkoren framgår av kallelsen.

  • För övriga förslag hänvisas till den bifogade kallelsen.