Inför årsstämma i Precise Biometrics AB (publ)

Årsstämma hålls tisdagen den 23 april 2013, kl 16.00 i Precise Biometrics lokaler, Scheelevägen 30 i Lund.

Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på bolagsstämman intas i officiell kallelse som bifogas detta meddelande och som publiceras den 26 mars 2013 i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet den 26 mars 2013.

Som framgår av kallelsen föreligger bl.a. följande förslag avseende ärenden på stämman:

  • Stämman föreslås godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med vad som tidigare offentliggjorts.

  • Stämman föreslås godkänna styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet i syfte att räkenskapsmässigt täcka den ansamlade förlusten och samtidigt bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet.

  • Stämman föreslås fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, vilket framgår av kallelsen.

  • Valberedningen har avseende styrelseledamöter föreslagit omval av Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell och Lisa Thorsted, som även föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Lena Widin Klasen och Erwin Leichtle har avböjt omval. Valberedningens förslag till ny styrelseledamot kommer att offentliggöras genom separat pressrelease så snart det kommit bolaget till handa. Valberedningen föreslår även omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt något justerade principer för utseende av valberedning.

  • Stämman föreslås godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

  • För övriga förslag och de närmare villkoren för ovan angivna förslag hänvisas till den bifogade kallelsen.

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com
Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47, E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.
Mer information finns på www.precisebiometrics.com