Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen 30 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30.

A.         DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som: 
dels var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 april 2015 och

dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress Precise Biometrics AB (publ), Box 798, 220 07 LUND eller per e-mail: arsstamma2015@precisebiometrics.com,senast tisdagen den 21 april 2015, gärna före kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida precisebiometrics.com (https://www.precisebiometrics.com/) och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud och företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 21 april 2015 och bör begäras i god tid före detta datum.

B.         ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1.                  Stämmans öppnande.

2.                  Val av ordförande vid stämman.

3.                  Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                  Godkännande av dagordning.

5.                  Val av en eller två justeringsmän.

6.                  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.                  Verkställande direktörens redogörelse.

8.                  Framläggande av

   (a)   årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

   (b)   revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och

   (c)   styrelsens förslag under punkterna 15-18.

9.                  Beslut om

   (a)   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2014.

   (b)   dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

   (c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

10.                 Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11.                 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

12.                 Val av revisor.

13.                 Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.

14.                 Beslut om principer för utseende av valberedning.

15.                 Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.                 Beslut om (a) ändring av bolagsordningen och (b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.

17.                 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

18.                 Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Enligt de principer för utseende av valberedning som beslutades på årsstämman 2014 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av en representant vardera från tre av bolagets större ägare per den 30 april.

Den inför årsstämman 2015 utsedda valberedningen, bestående av Torgils Knutsson Bonde (eget innehav) som ordförande, Robert Andersson (Limhamns Förvaltning AB), Can Durmaz (eget innehav och genom eget bolag) samt styrelsens ordförande Torgny Hellström, har föreslagit att Torgny Hellström ska vara ordförande vid stämman.

Förslag avseende disposition av förlust (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att moderbolagets förlust för året, som uppgår till 36 824 588 kr, disponeras genom nedsättning av överkursfonden. I ny räkning överförs 27 044 289 kr. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Förslag avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt beslut om arvoden (punkterna 10-13)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att den sittande styrelsen bestående av Torgny Hellström (ordförande), Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell, Anders Harrysson, Matts Lilja och Mats Lindoff ska omväljas i sin helhet. Torgny Hellström ska utses till styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter för tiden till och med årsstämman 2016 ska höjas. Styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kr (tidigare 300 000 kr) och var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 175 000 kr (tidigare 150 000 kr). Baserat på ett oförändrat antal styrelseledamöter skulle det sammanlagda styrelsearvodet uppgå till 1 375 000 kr (tidigare 1 050 000 kr). Ersättningen för utskottsarbete föreslås vara 25 000 kr för varje utskott som styrelseledamot är ledamot av (tidigare 25 000 kr för samtliga utskott)
Vidare föreslår valberedningen att höjningen av arvodet ska ske retroaktivt på så sätt att skillnaden mellan den ersättning som beslutades vid årsstämman 2014 och den ersättning som beslutas vid årsstämman 2015 ska utbetalas för perioden den 1 januari 2015 till och med årsstämman 2015.
Valberedningen föreslår slutligen att revisionsbolaget EY ska väljas som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Johan Thuresson.
Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 14)
Valberedningen föreslår följande reviderade principer för utseende av valberedning.
Styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av representanter från två till tre av bolagets största aktieägare enligt Euroclear Sweden ABs förteckning av registrerade aktieägare per den 30 augusti. Om någon av dessa aktieägare skulle avstå från möjligheten att utse en representant, ska den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största innehavet tillfrågas.
Uppgift om namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder ska publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre representerar en av de tre största accepterande aktieägarna eller har avyttrat hela sitt innehav. Ny aktieägare i storleksmässig turordning ska därefter erbjudas att utse ny ledamot om det krävs för att minst två aktieägare ska vara representerade i valberedningen. För det fall två aktieägare redan är representerade kan valberedningen avstå från att erbjuda ny aktieägare plats i valberedningen.
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, principer för valberedningens utseende, i förekommande fall val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.
Valberedningen kan belasta bolaget med nödvändiga kostnader och utlägg som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode för arbete utgår inte till valberedningens ledamöter.
Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsens föreslår att ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor till företagsledningen och andra ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ge både kort- och långsiktiga incitament.
De kortsiktiga incitamenten ska bestå av dels fast lön, dels rörlig lön som baseras på bolagets resultat och individuella mål. Den rörliga delen kan uppgå till högst 75 % av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare.
Långsiktiga incitament kan bestå av optioner eller andra aktierelaterade ersättningsprogram.
För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader och 3-6 månader för den övriga företagsledningen. VD kan därutöver få ett avgångsvederlag om högst 6 månadslöner om anställningen upphör på Precise Biometrics initiativ. Övriga ledande befattningshavare ska inte ha rätt till avgångsvederlag.
Pensionsåldern för samtliga i företagsledningen ska vara 65 år. Pensionspremier sätts av enligt bolagets pensionstrappa, vilken efterliknar ITP2-trappan, och kan uppgå till högst 25 % av den fasta lönen.
Förslag till ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (punkt 16)
A. Ändring av bolagsordningen
För att kunna fatta beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag under punkt 16 B föreslår styrelsen att bolagsordningens bestämmelse om aktiekapitalets gränser ändras enligt följande.

+---------------+--------------------------------------------------------------+
|Nuvarande |Föreslagen lydelse |
|lydelse | |
+---------------+--------------------------------------------------------------+
|§ 4 |§ 4 |
+---------------+--------------------------------------------------------------+
|Aktiekapitalet |Aktiekapitalet utgör lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och|
|utgör lägst |högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor. |
|fyrtio miljoner| |
|(40 000 000) | |
|kronor och | |
|högst | |
|etthundrasextio| |
|miljoner (160 | |
|000 000) | |
|kronor. | |
+---------------+--------------------------------------------------------------+

B. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

I syfte att bättre anpassa storleken på bolagets höga aktiekapital till dess verksamhet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande:

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 96 685 706,38 kronor, ska minskas med 86 326 523,56 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. 
Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 10 359 182,82 kronor, fördelat på sammanlagt 345 306 094 aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde med 25 öre från 28 öre till 3 öre. 
Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag under punkt 16 A, och bolagsstämmans beslut enligt punkterna 16 A och B ska fattas som ett gemensamt beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna och/eller konvertiblerna ska kunna ske både kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt.

Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar utgivande av högst 34 530 609 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 34 530 609 aktier. 
Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om ca 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs. Emissionskursen ska baseras på en marknadsmässig värdering.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv, andra strategiska investeringar eller att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

C.         TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Valberedningens motiverade yttrande över dess förslag till styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida, precisebiometrics.com. Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15-17 kommer finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida från och med den 2 april 2015. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

D.         ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 345 306 094. Samtliga aktier är av samma slag.

E.         UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Lund i mars 2015

Styrelsen

PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2015 kl. 08.00.