Kallelse till årsstämma 2016 i Precise Biometrics AB (publ)

Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 17 maj 2016, kl. 16.00 på Mobile Heights, Mobilvägen 10 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30.

A.                   DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som:

dels               var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2016 och

dels               anmält sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress Precise Biometrics AB (publ), Mobilvägen 10, 223 62 Lund eller per e-mail: arsstamma2016@precisebiometrics.com,senast onsdagen den 11 maj 2016, gärna före kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.precisebiometrics.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud och företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd onsdagen den 11 maj 2016 och bör begäras i god tid före detta datum.

B.                   ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1.                  Stämmans öppnande.

2.                  Val av ordförande vid stämman.

3.                  Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                  Godkännande av dagordning.

5.                  Val av en eller två justeringsmän.

6.                  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.                  Verkställande direktörens redogörelse.

8.                  Framläggande av

(a)       årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

(b)       revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och

(c)       styrelsens förslag under punkterna 15-16.

9.                  Beslut om

(a)       fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2015,

(b)     dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

(c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

10.                 Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11.                 Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.

12.                 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

13.                 Val av revisor.

14.                 Beslut om principer för utseende av valberedning.

15.                 Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.                 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt     .

17.                 Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Enligt de principer för utseende av valberedning som beslutades på årsstämman 2015 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av en representant vardera från två eller tre av bolagets större ägare per den 30 augusti.

Den inför årsstämman 2016 utsedda valberedningen, bestående av Robert Andersson (Limhamns Förvaltning AB samt närstående) som ordförande, Hans Ek (SEB Fonder AB), samt styrelsens ordförande Torgny Hellström, har föreslagit att Torgny Hellström ska vara ordförande vid stämman.

Förslag avseende disposition av förlust (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att moderbolagets medel till förfogande om 69 481 685 kr, inklusive årets förlust om 43 889 128 kr, ska överföras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Förslag avseende antal styrelseledamöter, arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor (punkterna 10-13)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och omval av Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja och Mats Lindoff samt nyval av Synnöve Trygg och Anna Almlöf. Torgny Hellström ska utses till styrelsens ordförande.

Synnöve Trygg är född 1959. Hon är civilekonom och styrelseledamot i bl.a. Intrum Justitia AB, Landshypotek Bank AB och Volvo Finans Bank AB. Dessförinnan var Synnöve under 20 år VD för bl.a. SEB Kort AB.

Anna Almlöf är född 1967. Hon är civilekonom och Senior Advisor med egen verksamhet. Dessförinnan var Anna Senior Vice President of Strategy, Marketing and Services och medlem i koncernledningen på Gunnebo AB. Anna har också haft en lång karriär på Ericsson i olika befattningar, bl.a. produktchef på Ericsson Global Services.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för tiden till och med årsstämman 2017 ska vara 1 495 000 kr (tidigare 1 375 000). Styrelsens ordförande ska erhålla 545 000 kr (tidigare 500 000 kr) och var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 190 000 kr (tidigare 175 000 kr). Ersättningen för utskottsarbete föreslås vara 35 000 kr (tidigare 25 000 kr) för ledamot i revisionsutskottet, 70 000 för ordförande i revisionsutskottet (tidigare 25 000 kr) och oförändrat 25 000 kr för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår slutligen att revisionsbolaget EY ska väljas som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. För det fall EY väljs har revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Johan Thuresson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning, vilka överensstämmer med de principer som antogs på årsstämman 2015 med den skillnaden att principerna föreslås gälla tills vidare.

Styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av representanter från två till tre av bolagets största aktieägare enligt Euroclear Sweden AB:s förteckning av registrerade aktieägare per den 31 augusti. Om någon av dessa aktieägare skulle avstå från möjligheten att utse en representant, ska den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största innehavet tillfrågas. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre representerar en av de tre största accepterande aktieägarna eller har avyttrat hela sitt innehav. Ny aktieägare i storleksmässig turordning ska därefter erbjudas att utse ny ledamot om det krävs för att minst två aktieägare ska vara representerade i valberedningen. För det fall två aktieägare redan är representerade kan valberedningen avstå från att erbjuda ny aktieägare plats i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, principer för valberedningens utseende, i förekommande fall val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningen kan belasta bolaget med nödvändiga kostnader och utlägg som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode för arbete utgår inte till valberedningens ledamöter.

Dessa principer ska gälla tills vidare.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsens föreslår att ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor till företagsledningen och andra ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ge både kort- och långsiktiga incitament.

De kortsiktiga incitamenten ska bestå av dels fast lön, dels rörlig lön som baseras på bolagets resultat och individuella mål. Den rörliga delen kan uppgå till högst 75 % av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare.

Långsiktiga incitament kan bestå av optioner eller andra aktierelaterade ersättningsprogram.

För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader och 3-6 månader för den övriga företagsledningen. VD kan därutöver få ett avgångsvederlag om högst 6 månadslöner om anställningen upphör på Precise Biometrics initiativ. Övriga ledande befattningshavare ska inte ha rätt till avgångsvederlag.

Pensionsåldern för samtliga i företagsledningen ska vara 65 år. Pensionspremier sätts av enligt bolagets pensionstrappa, vilken efterliknar ITP2-trappan, och kan uppgå till högst 25 % av den fasta lönen.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna och/eller konvertiblerna ska kunna ske både kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar utgivande av högst 34 530 609 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 34 530 609 aktier.

Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om ca 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs. Emissionskursen ska baseras på en marknadsmässig värdering.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv, andra strategiska investeringar eller att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

C.                   TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Valberedningens motiverade yttrande över dess förslag till styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.precisebiometrics.com. Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15-16 kommer finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida senast den 26 april 2016. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

D.                   ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 345 306 094. Samtliga aktier är av samma slag.

E.                   UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Lund i april 2016

Styrelsen

PRECISE BIOMETRICS AB (publ)