Kallelse till årsstämma i Precise Biometrics AB (publ)

Precise Biometrics AB kommer den 1 april 2014 att publicera kallelse till årsstämma i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Annons om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras i Svenska Dagbladet.

Årsstämman hålls tisdagen den 29 april 2014, kl 16.00 i Precise Biometrics lokaler, Scheelevägen 30 i Lund.

Som framgår av kallelsen föreligger bl.a. följande förslag avseende ärenden på stämman:

  • Valberedningen har vid tidpunkten för kallelsen ännu inte meddelat bolaget dess förslag avseende styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsearvoden. Valberedningens förslag i dessa delar kommer att offentliggöras genom separat pressrelease så snart det kommit bolaget till handa.

  • Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

  • Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens förslag till incitamentsprogram för bolagets anställda genom utgivande av teckningsoptioner.

Det fullständiga förslaget till dagordning och information om vem som har rätt att delta i årsstämman anges nedan. De närmare villkoren för förslagen framgår av den bifogade kallelsen.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 april 2014, och dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress Precise Biometrics AB (publ), Box 798, 220 07 Lund, per telefon 046-31 11 16, per telefax 046-31 11 01 eller per e-mail: investor@precisebiometrics.com,senast onsdagen den 23 april 2014, gärna före kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.precisebiometrics.comoch skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud och företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.

Förslag till dagordning

1.                      Stämmans öppnande.

2.                      Val av ordförande vid stämman.

3.                      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                      Godkännande av dagordning.

5.                      Val av en eller två justeringsmän.

6.                      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.                      Verkställande direktörens redogörelse.

8.                      Framläggande av

(a)              årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

(b)              revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och

(c)              styrelsens förslag under punkterna 16-18.

9.                      Beslut om

(a)              fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2013;

(b)              dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c)              ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

10.                    Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11.                    Val av styrelse och styrelsens ordförande.

12.                    Val av revisor.

13.                    Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.

14.                    Beslut om principer för utseende av valberedning.

15.                    Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.                    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

17.                    Beslut om incitamentsprogram till bolagets anställda genom utgivande av teckningsoptioner.

18.                    Beslut om ändring i bolagsordningen.

19.                    Stämmans avslutande.

________________