Kommuniké från årsstämman 2024 i Precise Biometrics AB

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls idag, onsdagen den 22 maj i Lund, omvaldes Torgny Hellström, Åsa Schwarz, Maria Rydén och Peter Gullander till styrelseledamöter och Howard Ro valdes till ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Torgny Hellström.

Precise Biometrics årsstämma hölls onsdagen den 22 maj 2024 i Lund. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkning m. m.
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem. Till styrelseledamöter omvaldes Torgny Hellström, Åsa Schwarz, Maria Rydén och Peter Gullander, samt att Howard Ro valdes till ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Torgny Hellström.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 545 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Ersättningen för utskottsarbete ska utgå med 90 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, med 45 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, och med 25 000 kronor till respektive ledamot och ordförande i ersättningsutskottet. Samtliga arvoden är oförändrade.

Revisor
Ernst & Young Aktiebolag omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Auktoriserade revisorn Martin Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär inga materiella skillnader i förhållande till de tidigare tillämpliga riktlinjerna som antog av årsstämman 2020.

Emissionsbemyndigande för emission av stamaktier och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av stamaktier och/eller konvertibler avseende sådana aktier om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida:
www.precisebiometrics.com.