MARKNADSFÖRÄNDRINGAR GER NYA MÖJLIGHETER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2017

FJÄRDE KVARTALET
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 14,2 Mkr (20,8).

 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för kvartalet uppgick till -5,3 Mkr (4,4).

 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -12,0 Mkr (4,4).

 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,03 kr (0,01).

 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,03 kr (0,01).

 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till 3,1 Mkr (11,8).

HELÅRSPERIODEN JANUARI - DECEMBER
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet under helårsperioden uppgick till 61,0 Mkr (83,3).

 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för helårsperioden uppgick till -13,9 Mkr (25,4).

 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -22,7 Mkr (38,6).

 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,06 kr (0,11).

 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,05 kr (0,09).

 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till 22,8 Mkr (37,7). Likvida medel för den totala verksamheten uppgick till 117,0 Mkr (135,8) vid helårsperiodens utgång. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
 • Efter kvartalets slut meddelades att Precise BioMatch Embedded används i det första pilotprojektet i USA med dual-interface biometriska betalkort, vilket utförs av Visa och Mountain America Credit Union.
 • Efter kvartalets slut tecknades ett utökat licensavtal med Crossmatch, en leverantör av biometriska identitetslösningar för myndigheter, företag och sjukvård.
 • Avyttringen av affärsområdet Mobile Smart Card Solutions har slutförts enligt plan per 1 januari 2018.
 • Efter kvartalets utgång har Stefan K Persson utsetts till ny VD i stället för Håkan Persson. Stefan K Persson är idag Executive Vice President BO Home inom Bang Olufsen-koncernen och tillträder senast den 1 augusti 2018.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL  

Som en konsekvens av att affärsområdet Mobile Smart Card Solutions klassificerats som verksamhet för avyttring har tidigare rapporterade siffror räknats om för att öka jämförbarheten. För att erhålla en jämförbar historik har tidigare rapporterade siffror enbart justerats för de till det avyttrade verksamhetsområdet direkt knutna kostnaderna och som inte längre kommer påverka bolagets kvarvarande verksamhet. De resurser som tidigare allokerats till affärsområdet Mobile Smart Card Solutions kommer att övergå till affärsområdet Fingerprint Technology senast i samband med avyttringen och har därför ej inkluderats i verksamhet för avyttring. Resursförstärkningen sker för att möta marknadens efterfrågan på allt mer avancerade lösningar inom Fingerprint Technology.

Den avyttrade verksamhetens påverkan på finansiell ställning har inte särredovisats, eftersom bolaget bedömer att det inte är möjligt att redovisa den avyttrade verksamhetens påverkan på kassaflödet. Istället redovisas kassaflöde från total verksamhet.
Om inget annat uttrycks avser redovisade siffror i bokslutskommunikén kvarvarande verksamhet. 

NYCKELTAL

+----------------------------------+-------+-------+---------+---------+
| |2017Q4 |2016Q4 |2017Helår|2016Helår|
+----------------------------------+-------+-------+---------+---------+
|Nettoomsättning  |14 181 |20 780 |61 039 |83 299 |
+----------------------------------+-------+-------+---------+---------+
|Omsättningstillväxt, % |-31,8% |10,7% |-26,7% |95,7% |
+----------------------------------+-------+-------+---------+---------+
|Bruttomarginal, % |91,7% |98,0% |93,3% |98,0% |
+----------------------------------+-------+-------+---------+---------+
|Rörelseresultat |-5 279 |4 429 |-13 936 |25 407 |
+----------------------------------+-------+-------+---------+---------+
|Rörelsemarginal, % |-37,2% |21,3% |-22,8% |30,5% |
+----------------------------------+-------+-------+---------+---------+
|Kassaflöde från löpande verksamhet|3 093 |11 751 |22 788 |37 658 |
+----------------------------------+-------+-------+---------+---------+
|Likvida medel, total verksamhet |116 955|135 753|116 955 |135 753 |
+----------------------------------+-------+-------+---------+---------+

PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN
Med anledning av dagens bokslutskommuniké bjuder vi in till ett informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i bokslutskommunikén.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Marknaden för kapacitiva fingeravtryckssensorer till mobiltelefoner i de högre prissegmenten har under 2017 kännetecknats av ökad prispress och högre konkurrens, med ett fåtal leverantörer som dominerar marknaden. Vi kan konstatera att bolaget, tillsammans med sina kunder, under året inte vunnit de affärer vi förväntat oss inom detta segment.

Vi ser nu ett skifte i marknaden för kapacitiva sensorer som gradvis transformeras till en volymmarknad för framförallt mobiltelefoner i de lägre prissegmenten. Denna nya marknad har skapats som en följd av den prispress som råder och därmed öppnat upp för användandet av kapacitiva sensorer i billigare mobiltelefoner på flera geografiska marknader. Bolaget har flera kunder som arbetar inom detta segment.

Vi ser även att designen av mobiltelefoner i de högre prissegmenten går mot displayer som täcker hela framsidan samtidigt som induktionsladdning ("trådlös laddning"), som kräver bakstycke i glas, växer. I båda fallen är optiska eller ultraljudssensorer det bästa alternativet för en fingeravtryckslösning. Vi har tiotalet kunder som arbetar med sådana sensorer.

Precise Biometrics levererar fingeravtrycksmjukvara för smarta kort till det första pilotprojektet i USA med biometriska betalkort, vilket görs av Visa och Mountain America Credit Union. Betalkortet kan användas för kontaktlösa betalningar där autentisering sker genom att fingret placeras på kortets fingeravtryckssensor i samband med betalningar. Det förbättrar både användarupplevelsen och säkerheten för kontaktlösa betalkort. Kortet kan dessutom användas i detaljhandelns befintliga infrastruktur vilket minskar startsträckan för att sättas i kommersiellt bruk. Pilotprojektet är en milstolpe i utvecklingen av biometriska betalkort och stärker vår position på marknaden. 

Vår vision om bekväm och säker autentisering av identitet, för alla, överallt, är mer aktuell idag än någonsin. Biometri kommer alltmer att ersätta lösenord och andra autentiseringsformer för bilar, dörrlås och wearables, områden där vi deltar i flera projekt och avser att driva och fortsätta vara en del av utvecklingen framöver.

Vi ser fram emot att Stefan K Persson, med sin omfattande erfarenhet av Kina och affärsutveckling i teknikbolag, tillträder som VD för bolaget senast den 1 augusti. Han ska ytterligare intensifiera vår satsning på bred användning av biometri.

Bolaget har en god finansiell position vilket tillåter fortsatta satsningar på de framtidsmarknader som vi identifierat, och befinner oss i en attraktiv position på, vilket gör att jag sammantaget ser positivt på bolagets framtidsutsikter.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl 8.00.