MINSKAD FÖRSÄLJNING TILL FÖLJD AV FÄRRE KUNDPROJEKT

Försäljningen under det tredje kvartalet minskade eftersom bolaget vunnit färre kundprojekt på grund av hård konkurrens på marknaden för kapacitiva sensorer. Den minskade försäljningen innebar ett negativt rörelseresultat. Teknikskiftet från kapacitiva sensorer till nya sensortekniker öppnar upp nya möjligheter. Precise Biometrics är involverat i flera projekt med ultraljud och optiska sensorer, samt biometriska betalkort.

TREDJE KVARTALET
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 10,1 Mkr (23,0).

 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för kvartalet uppgick till -6,5 Mkr (8,6).

 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -7,5 Mkr (21,8).

 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,02 kr (0,06).

 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,02 kr (0,05).

 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till 3,9 Mkr (8,4).

DELÅRSPERIODEN
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet under delårsperioden uppgick till 46,9 Mkr (62,5).

 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för delårsperioden uppgick till -8,7 Mkr (21,0).

 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -10,7 Mkr (34,2).

 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,03 kr (0,10).

 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,02 kr (0,08).

 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till 19,7 Mkr (25,9). Likvida medel för den totala verksamheten uppgick till 116,7 Mkr (75,0) vid delårsperiodens utgång. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
 • Precise BioMatch™ Embedded integrerades i världens första biometriska kontaktlösa betalkort från AirPlus.
 • Licensavtal tecknades med kinesiska modulhuset O-Film och en asiatisk displaytillverkare.
 • Efter kvartalets utgång tillkännagavs en uppgradering av Precise BioMatch Embedded som stödjer mindre fingeravtryckssensorer och begränsade mikroprocessorer.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL  

Som en konsekvens av att affärsområdet Mobile Smart Card Solutions klassificerats som verksamhet för avyttring har tidigare rapporterade siffror räknats om för att öka jämförbarheten. För att erhålla en jämförbar historik har tidigare rapporterade siffror enbart justerats för de till det avyttrade verksamhetsområdet direkt knutna kostnaderna och som inte längre kommer påverka bolagets kvarvarande verksamhet. De resurser som tidigare allokerats till affärsområdet Mobile Smart Card Solutions kommer att övergå till affärsområdet Fingerprint Technology senast i samband med avyttringen och har därför ej inkluderats i verksamhet för avyttring. Resursförstärkningen sker för att möta marknadens efterfrågan på allt mer avancerade lösningar inom Fingerprint Technology.

Den avyttrade verksamhetens påverkan på finansiell ställning har inte särredovisats, eftersom bolaget bedömer att det inte är möjligt att redovisa den avyttrade verksamhetens påverkan på kassaflödet. Istället redovisas kassaflöde från total verksamhet.
Om inget annat uttrycks avser redovisade siffror i delårsrapporten kvarvarande verksamhet.

NYCKELTAL

+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+
|Belopp i Tkr om inte|2017   |2016  |2017   |2016   |2016   |Rullande  |
|annat anges | | | | | | |
+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+
| |Q3  |Q3   |Q1-Q3  |Q1-Q3  |Helår  |12 mån   |
+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+
|Nettoomsättning |10 081 |22 959|46 858 |62 519 |83 299 |67 638 |
+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+
|Omsättningstillväxt,|-56,1% |70,6% |-25,0% |162,8% |95,7% |-16,8% |
|% | | | | | | |
+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+
|Bruttomarginal, % |90,5% |98,2% |93,8% |98,0% |98,0% |95,1% |
+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+
|Rörelseresultat |-6 480 |8 576 |-8 659 |20 979 |25 407 |-4 230 |
+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+
|Rörelsemarginal, % |-64,3% |37,4% |-18,5% |33,6% |30,5% |-6,3% |
+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+
|Kassaflöde från |3 887 |8 411 |19 695 |25 908 |37 658 |31 447 |
|löpande verksamhet  | | | | | | |
+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+
|Likvida medel  |116 722|75 047|116 722|75 047 |135 753|116 722 |
+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+----------+

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN     
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in till ett informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

VD HAR ORDET
Som tidigare meddelats kommer bolagets försäljning under andra halvåret inte nå upp till vår tidigare bedömning. I den allt hårdare konkurrensen på marknaden för kapacitiva sensorer har vi tillsammans med våra sensorkunder inte lyckats vinna projekt i den omfattning vi förväntat oss.
Marknaden för fingeravtryckssensorer till mobiltelefoner domineras av ett fåtal aktörer som varit tidiga till marknaden och skaffat sig konkurrensfördelar. Det har varit få andra sensortillverkare som kunnat matcha mobiltelefontillverkarnas ständigt ökande krav på mindre sensorer, ökad prestanda, lägre pris och leveranstid. Detta har resulterat i att vi tillsammans med våra kunder vunnit färre projekt och tilldelats lägre volymer.
Vi ser dock ett teknikskifte från kapacitiva sensorer till nya sensortekniker som, bland annat, grundar sig i kraven från mobiltillverkarna på heltäckande displayer. Detta gör att intresset för ultraljud och optiska sensorer har ökat, vilket öppnar upp nya möjligheter för oss och våra kunder som har de nya sensorteknikerna. I dagsläget är vi involverade i flera sådana projekt och jag bedömer att de första produktlanseringarna kommer att ske med start under första halvåret 2018.
Under det tredje kvartalet tecknade vi ett licensavtal med O-Film, ett av de ledande modulhusen som sätter ihop fingeravtrycksmoduler med sensorer från flera namnkunniga sensortillverkare. Dessutom tecknades ett licensavtal med en asiatisk displaytillverkare, som utvecklar en ny generation displayer för mobiltelefoner där fingeravtrycksigenkänning integreras som en del av displayen. Vi har även offentliggjort att AirPlus, en världsledande aktör inom corporate travel management, genomfört världens första framgångsrika användning av ett kontaktlöst biometriskt betalkort med vår mjukvara. Med detta kort ska AirPlus resenärer enkelt kunna verifiera transaktioner genom kontaktlös betalning.
Idag har vi licensavtal med 30 kunder vilket ger en global och effektiv distributionskanal av bolagets algoritmlösningar. Knappt hälften av dessa kunder har licensavtal som täcker såväl mobiltelefoner (Precise BioMatch Mobile) som nya produktområden (Precise BioMatch Embedded).
Bolagets kassa är stark och ger oss de möjligheter som vi bedömer nödvändiga för att ta tillvara på tillväxtmöjligheterna i marknaden. Vi har investerat i utvecklingsresurser för att svara upp mot kundernas krav såväl för befintliga som nya sensorteknologier, gjort investeringar i vår teknologi för nya användningsområden samt, inte minst, i lokala supportresurser för våra kunder. Vi har en bra kostnadskontroll och är noggranna med att inte öka kostnaderna mer än vad vi anser nödvändigt.
Sammantaget ser jag positivt på bolagets framtidsutsikter trots kvartalets svaga intäktsutveckling. Nya sensortekniker är i ett intressant skede och öppnar möjligheter för oss redan nästa år. Intresset för biometriska betalkort konkretiseras och vi är väl positionerade inom detta område. Biometri kommer alltmer att ersätta lösenord och andra autentiseringsformer och vi avser att driva och vara en del av den utvecklingen framöver.
FRAMTIDSUTSIKTER
På grund av hård konkurrens för Precise Biometrics och bolagets kunder har försäljningen inte utvecklats i enlighet med bolagets tidigare bedömning. Precise Biometrics har, som tidigare kommunicerats, därför reviderat sin intäktsbedömning för helåret 2017, från tidigare kommunicerade nivå om ca 83 Mkr, till intervallet 60-70 Mkr. Till följd av den svagare försäljningsutvecklingen kommer bolaget att visa en rörelseförlust, vilket avviker från den tidigare bedömningen att helåret 2017 skulle resultera i ett positivt rörelseresultat.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl 8.00.