NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR

Tillväxten i fingeravtrycksmarknaden är fortsatt stark. Intäkterna från flera av våra kunder växer. Som tidigare indikerats blev omsättningen under första kvartalet lägre jämfört med föregående år och är en följd av pågående marknads- och kundförändringar. Tillsammans med investeringar i verksamheten för tillväxt blev rörelseresultatet negativt.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2017

  • Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 19,2 Mkr (24,2).

  • Rörelseresultatet under delårsperioden uppgick till -2,7 Mkr (6,3).

  • Resultatet efter skatt för delårsperioden uppgick till -3,4 Mkr (6,3).

  • Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,01 kr (0,02).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för delårsperioden förbättrades till 17,1 Mkr (7,5). Likvida medel uppgick till 119,2 Mkr (58,6) vid delårsperiodens utgång. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

  • Förvärvet av NexID Biometrics Inc. slutfördes vilket är ett viktigt steg för att kunna erbjuda ökad säkerhet av bolagets fingeravtrycksmjukvara genom liveness detection.

  • Licensavtal tecknades med NXP som är en ledande hårdvaruleverantör inom embedded-marknaden samt Zeitech, en taiwanesisk sensortillverkare. Efter kvartalets utgång tecknades ett licensavtal med koreanska sensorstillverkaren Melfas.

  • Utökat licensavtal med en befintlig sensorkund med garanterad licensintäkt om minst 17,5 miljoner SEK under 2017 och 2018.

  • Under kvartalet lanserades sex mobiltelefoner med Precise BioMatch™ Mobile och ytterligare fyra efter kvartalets slut.

NYCKELTAL

Belopp i Tkr om inte annat anges 2017 2016 2016 Rullande
Q1 Q1 Helår 12 mån
Nettoomsättning 19 185 24 230 97 223 92 178
Omsättningstillväxt, % Neg 3,3% 72,6% Neg
Bruttomarginal, % 85,1% 81,8% 78,8% 79,4%
Rörelseresultat -2 671 6 263 18 005 9 072
Rörelsemarginal, % Neg 25,9% 18,5% 10,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 17 123 7 462 37 658 47 319
Likvida medel 119 249 58 584 135 753 119 249

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN     
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in till ett informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

VD HAR ORDET 
Tillväxten i fingeravtrycksmarknaden är fortsatt stark samtidigt som marknaden förändras med ökad konkurrens mellan etablerade och nya sensortillverkare. Intäkterna från flera av våra kunder växer stadigt och kompenserar till stor del för det väntade intäktsbortfallet från Fingerprint Cards. Omsättningen under första kvartalet blev som tidigare indikerats lägre jämfört med föregående år. Jag är inte nöjd med bolagets negativa rörelseresultat. Det är en konsekvens av den pågående intäktsomställningen som vi genomför samtidigt som vi investerar i verksamheten för tillväxt och en framtida positiv intäktsutveckling. Vi har ökat resurserna inom affärsområdet Fingerprint Technology för att möta marknadens efterfrågan på allt mer avancerade lösningar och kundernas behov av närmare samarbete.

Sex mobila enheter med Precise BioMatch Mobile lanserades under kvartalet. Under de senaste månaderna har vi lanserats i två telefoner genom samarbetet med Silead. Det är viktigt och glädjande att vårt tvååriga samarbete med Silead resulterat i att en ledande kinesisk mobiltelefontillverkare kvalificerat deras sensorer med vår mjukvara. Det är ett bevis på att vår gemensamma lösning klarar de hårda kraven på marknaden och skapar förutsättningar för integration i ytterligare telefonmodeller och med andra mobiltelefontillverkare. Samarbetet med Silead visar att det tar tid att kvalificera sig hos de allra största mobiltelefontillverkarna, uppsidan är att volymerna kan bli stora. Flera av våra kunder är i motsvarande utvärderingsprocesser varför vi lägger stora resurser på att arbeta nära våra kunder med kvalificering av fingeravtryckslösningen hos mobiltelefontillverkarna.
I april lanserade Elan MicroElectronics ett betalkort med fingeravtrycksteknik, med vår mjukvara, som ska levereras till premiumkunder hos en sydkoreansk bank. Det är ett av de första kommersiella betalkorten med fingeravtrycksteknologi och visar att marknaden för betalkort med fingeravtrycksteknik utvecklas fort. Vi är involverade i flera kortprojekt genom befintliga kunder och förväntar initiala volymer under andra halvåret 2017.
Under kvartalet tecknade vi nya licensavtal med taiwanesiska Zeitec och NXP Semiconductors. Efter kvartalets utgång tecknade vi ett licensavtal med koreanska Melfas. Licensavtalet med NXP, som är en ledande hårdvaruleverantör inom embedded-marknaden, öppnar spännande möjligheter inom flera produktområden. Avtalen bekräftar vår ledande position inom fingeravtrycksmjukvara. Vi har nu sammanlagt 27 licensavtal för global distribution av vår mjukvara för mobila enheter, smarta kort, wearables och andra produktområden.
I början av året slutförde vi förvärvet av NexID Biometrics. Arbetet med att integrera liveness detection i Precise BioMatch Mobile pågår och vi planerar att produkten skall vara klar för marknaden under andra halvåret. Fingeravtrycksteknik kommer i allt större omfattning användas vid mobila betalningar varför vi förväntar att liveness detection blir ett krav för att identifiera falska fingrar och ökad säkerhet för mobila betalningar och andra användningsområden. Vi har fått bra gensvar från våra kunder och förväntar att liveness lösningen kommer generera intäkter från första halvåret 2018.
Vi fortsätter att stärka vår ledande position på en snabbt växande marknad genom ytterligare investeringar i produktutveckling för att möta kundernas krav på biometrisk prestanda och användarvänlighet. Krav som blir allt mer utmanande i takt med att sensorerna blir mindre och nya sensortekniker kommer till marknaden. Vi utökar också vår kundnära organisation för att säkerställa våra kunders framgång hos mobiltelefontillverkarna och därmed våra royaltyintäkter.
FRAMTIDSUTSIKTER
Vår syn på intäktsutvecklingen under året är oförändrad. Vi förväntar som tidigare kommunicerats en svagare intäktsutveckling under första halvåret i jämförelse med 2016, för att sedan följas av successivt ökade intäkter med större volymer från våra olika kundsamarbeten under andra halvåret. Omsättningen för helåret bedöms bli i nivå med omsättningen 2016 och vi förväntar oss ett positivt rörelseresultat för helåret.
Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 8.00.