Nya kunder och fokus på långsiktig tillväxt

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2023

FÖRSTA KVARTALET 

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,2 Mkr (28,3) 
 • EBITDA uppgick till -0,6 Mkr (4,0) 
 • Rörelseresultatet uppgick till –6,9 Mkr (-0,8) 
 • Periodens resultat uppgick till -6,9 Mkr (-1,2) 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 kr (0,00) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,8 Mkr (7,1) 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

 • Den 1 januari 2023 inleddes den strategiska omorganisationen av Digital Identity för att stärkta säljkanaler och optimering av organisationen 
 • Precise anslöt sig till Genetec Technology Partner Program för att stärka sin närvaro på den amerikanska marknaden med sin lösning YOUNiQ Access 
 • Precise utsåg Joakim Nydemark till vice VD och CCO Algo. Joakim kommer närmast från tech-bolaget Crunchfish och rollen som COO och CEO för dotterbolaget Crunchfish Gesture Interaction AB. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS SLUT 

 • Precise Biometrics beslutade om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 50 MSEK. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 12 maj 2023. Enligt villkoren i Företrädesemissionen berättigar tre (3) befintliga stamaktier i Precise Biometrics till teckning av två (2) nya aktier till kursen 1,6 SEK per stamaktie. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden i form av botten- och toppgaranti. 
 • Precise Biometrics ingick avtal med Flowscape Technology om besökshanteringssystem i USA. Samarbetet innebär att Flowscape Technology kommer att marknadsföra samt agera som en återförsäljare av Precise Biometrics besökshanteringssystem för kontorskunder samt mot offentlig verksamhet i USA. Samarbetet ligger i linje med Precise Biometrics strategi att etablera nya säljkanaler och ta marknadsandelar i USA. 

 
FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL
Belopp i tkr om inget annat anges

NYCKELTAL

2023 2022 2022 Rullande
Belopp i tkr, om inget annat anges Kv 1 Kv 1 Helår 12 månader
Nettoomsättning 19 150 28 312 91 018 81 856
Omsättningstillväxt, % -32,4% 39,4% 9,2% -10,4%
EBITDA -625 4 020 1 147 -3 497
Bruttomarginal, % 64,8% 76,7% 71,5% 68,1%
Rörelseresultat -6 862 -802 -20 016 -26 076
Rörelsemarginal, % -35,8% -2,8% -22,0% -31,9%
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 810 7 103 3 931 -8 982
Likvida medel 34 434 57 816 46 405
Annual Recurring Revenue* 17 274 N/A 16 190

* Annual Recurring Revenue saknar jämförelsetal från Kv 1 2022. Annual Recurring Revenue bedömdes till cirka 13 Mkr för 2021.
För definitioner se ekonomisk ordlista.

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT 
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder Precise in investerare och media till ett informationstillfälle. 
 
Konferensen startar kl. 10:00 (CET), den 9 maj 2023. 
 
Länk till webcast: 
https://financialhearings.com/event/45969 
 
För deltagande klicka på länken ovan för att lyssna och följa presentationen via webben. 
 
Frågor skickas till investor@precisebiometrics.com
 
Konferensen hålls på engelska. 
 
Vidare kommer det att publiceras en inspelad Q&A med bolagets VD och CFO på Precise Biometrics hemsida kl. 12.00. 
 
Från Precise deltar: 
Patrick Höijer, VD  
Annika Freij, CFO 

VD HAR ORDET
Det är med tillförsikt inför framtiden jag kan konstatera att vi gjort framsteg i vår nya fas av bolagets utveckling som kännetecknas av att kommersialisera vår världsledande position inom biometri. Även om vi i första kvartalet såg en fortsatt svag efterfrågan på mobiltelefon-marknaden, som påverkat affärsområdet Algo, så har vi alltjämt ökat våra återkommande intäkter (ARR) till 17.3 Mkr samt börjat flytta fram vår position på den amerikanska marknaden inom affärsområdet Digital Identity. Efter kvartalets utgång så har vi också kommunicerat förslag om en fullt garanterad företrädesemission om 50 Mkr. Emissionen är ett väl avvägt beslut baserat på marknadsläget, ingångna betalningsförpliktelser samt, framförallt, för att ge bolaget och dess aktieägare förutsättningar för en betydligt bättre avkastning i framtiden. De flesta bedömningar är att mobiltelefonmarknaden beräknas återhämta sig under andra halvåret 2023. Det tillsammans med den kommande företrädesemissionen gör att jag känner mig trygg med Precises möjlighet att utvecklas enligt vår långsiktiga tillväxtplan.

 
AFFÄRSOMRÅDET ALGO 
Affärsområdet Algo inkluderar vår världsledande kompetens inom algoritmer för fingeravtrycksavläsning, en teknologi baserad på avancerad bildanalys. Våra lösningar används av ledande globala sensortillverkare, främst för mobiltelefoner men också i andra vertikaler såsom dörrlås och fordonsindustrin. 
 
De senaste nio månaderna har kännetecknats av en mobilmarknad med lägre slutkundsefterfrågan och alltför stora lager. Det gör förstås att Precise rörliga intäkter har påverkats negativt även om vi ser en liten förbättring under kvartalet. I likhet med andra aktörer i branschen bedömer vi att marknaden fortsätter återhämta sig under andra halvåret 2023. Licensintäkterna har haft en mer stabil utveckling, även om de minskat något jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror främst på en engångsintäkt förra året kopplat till en affär inom fordonsindustrin. Vidare har vissa avtal omförhandlats samt att några kunder, som ej nått kommersiell framgång, pausat eller avslutat sin produktion av fingeravtrycksensorer. Sammantaget har det lett till en något minskad licensintäkt i jämförelse med samma period förra året trots att kunder också tillkommit. 
 
Vår strategi och våra ambitioner för långsiktig tillväxt inom Algo står fast. Vi fortsätter stödja och fördjupa våra befintliga nyckelkunder för att vinna nya mobilprojekt, men arbetar aktivt med att bredda affären genom partnerskap i nya växande vertikaler såsom bilar och dörrlås. Vidare har vi utvecklingsprojekt för att utvärdera nya typer av sensorer som över tid kan ge Precise större marknad för vår världsledande bildbehandlingskompetens.
 
AFFÄRSOMRÅDET DIGITAL IDENTITY 
För affärsområdet Digital Identity, där vi erbjuder systemlösningar för fysisk access genom ansiktsigenkänning samt besökshantering, minskade intäkterna något, vilket dock är avhängigt av vårt beslut att inte fokusera på hårdvara för att nå bättre skalbarhet. En viktigt KPI är istället ARR (återkommande intäkter) där trenden är stigande och ökade under kvartalet till 17.3 MSEK. 
 
Kvartalet har kännetecknats av ökat fokus gentemot den amerikanska marknaden för framförallt vårt ansiktsigenkännings-system YOUNiQ. Vi erhöll status som teknisk partner med Genetec vilket ger oss access till deras säljkår och partners. Vi har under kvartalet installerat ett 20-tal demosystem hos Genetec och systemintegratörer för att skapa ytterligare mognad i våra säljkanaler. Detta ligger helt i linje med vår strategi att över tid stärka säljkanalerna i USA genom partnerskap. 
 
I Sverige fortsätter försäljningen att gå bra för EastCoast med goda förutsättningar att fortsätta bygga våra återkommande intäkter. Under första kvartalet genomfördes 40-talet installationer hos kunder, bland dessa ser vi bland annat en fortsatt utrullning av EastCoast Visit hos Atea, ledande leverantör av IT-infrastruktur i Norden och Baltikum. 
 
KOSTNADSKONTROLL OCH FOKUS PÅ LÅNGSIKTIG TILLVÄXT 
Precise har en tydlig ambition att långsiktigt växa inom sina båda affärsområden, inom Digital Identity genom att introducera våra tjänster på nya marknader och inom Algo genom att bredda vår affär. Sammanantaget befinner vi oss i en god position då fokus är på lönsam tillväxt genom kommersialisering av de lösningar vi har. 
 
Den föreslagna emissionen innebär att bolaget tillförs en nettolikvid om cirka 50 Mkr. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:
 

 • Geografisk expansion till USA
 • Bearbetning och fördjupade samarbeten inom nya vertikaler för affärsområdet Algo
 • Produktutveckling mot nya kundgrupper inom Digital Identity
 • Fortsatta förbättringar av bolagets algoritmer för att säkerställa vår världsledande ställning inom Algo på mobiltelefonmarknaden
 • Förstärkning av rörelsekapital, löpande verksamhet

 
Parallellt med emissionen har Precise tidigare annonserat ett ökat kostnadsfokus. De besparingar som har initierats beräknas slå igenom successivt under året. 
 
Jag vill verkligen understryka att jag är stolt över att leda ett starkt Precise-team och känner att jag har deras och styrelsens fulla stöd nu när vi initierar de krafttag jag har fått uppdraget att genomföra. Vi har en bra marknadsposition och med denna nyemission säkrad så är vi väl rustade att kapitalisera på den globala trenden med ökat fokus på cybersäkerhet och växande användning av biometri inom många områden i samhället. Jag kommer naturligtvis också som aktieägare vara med att teckna mig i den kommande emissionen och övriga medlemmar i ledningsgruppen och i styrelsen har också aviserat sin avsikt att delta. 
Bolaget är sammantaget i ett bra läge för att för att ta sig an de stora möjligheter som ligger framför oss. Jag ser fram emot att fortsätta kommersialisera vår position som en ledande global leverantör av identifierings-mjukvara och bidra till ett säkrare och tryggare samhälle för oss alla. 
 
Patrick Höijer 
VD