NYA KUNDER OCH SÄKRAD FINANSIERING FÖR TILLVÄXT

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2023

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,9 Mkr (24,6)
 • EBITDA uppgick till -0,6 Mkr (0,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till –6,9 Mkr (-4,1)
 • Periodens resultat uppgick till -6,8 Mkr (-4,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,11)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 Mkr (3,0)
 • ARR (Annual Recurring Revenue) vid periodens slut 17,8 Mkr (jämförelsetal från slutet av 2022 16,2 Mkr)

DELÅRSPERIOD

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,0 Mkr (52,9)
 • EBITDA uppgick till -1,2 Mkr (5,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till –13,8 Mkr (-4,9)
 • Periodens resultat uppgick till -13,7 Mkr (-5,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 kr (-0,14)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,4 Mkr (10,1)
 • ARR (Annual Recurring Revenue) vid periodens slut 17,8 Mkr (jämförelsetal från slutet av 2022 16,2 Mkr)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Precise Biometrics beslutade om fullt säkerställd företrädesemission om ca 50 MSEK till befintliga aktieägare, vilken godkändes vid årsstämman den 10 maj 2023 då det också beslutades om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier och eller konvertibler.
 • Utfallet av företrädesemissionen var att 13 662 355 aktier, motsvarande 44,1 procent av emissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelades garanterna ca 55,9 procent av företrädesemissionen.
 • Med anledning av genomförd företrädesemission ökade antalet aktier och röster i Precise Biometrics med 30 951 730. I företrädesmissionen deltog samtliga i styrelsen och ledningsgruppen i proportion till sitt ägande.
 • Den 14 juni tillfördes Precise Biometrics cirka 49,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader om 9,8 MSEK och emissionen registrerades hos Bolagsverket den 22 juni.
 • Joakim Nydemark tillträdde som vice VD & CCO Algo. Joakim har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i telekom- och techbolag, samt kommer närmast från rollen som VD för techbolaget Crunchfish Gesture Interaction AB.
 • Precise Biometrics ingick ett återförsäljaravtal med Flowscape Technology om besökshanteringssystem i USA. Samarbetet ligger i linje med Precise Biometrics strategi att etablera nya säljkanaler och ta marknadsandelar i USA.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS SLUT

 • Precise Biometrics (Precise) ingick ett 12-månaders utvecklingslicensavtal med RECO Biotek Co., Ltd. (RECO), en Taiwan-baserad leverantör av lösningar för integrering av biometriska avkänningssystem. Enligt avtalet ska Precise tillhandahålla sin banbrytande sensoralgoritmlösning BioMatch® för att integreras i RECOs fingeravtryckssystem.
 • Precise Biometrics tecknade ett 12-månaders utvärderingslicensavtal med CanvasBio, en koreansk tillverkare av fingeravtryckssensorer. Avtalet avser att gemensamt utveckla en fingeravtrycksmodul för användning i mobiltelefoner. Avtalet är ett viktigt steg i den fortsatta kommersialiseringen av Precise Biometrics algoritmer på den asiatiska marknaden.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL

2023 2022 2023 2022 2022
Belopp i tkr, om inget annat anges Kv2 Kv2 Kv1-Kv2 Kv1-Kv2 Helår Rullande 12 mån
Nettoomsättning 17 887 24 614 37 037 52 926 91 018 75 129
Omsättningstillväxt -27,3 % 31,9 % -30,0 % 35,8 % 9,2 % -22,8 %
EBITDA -568 942 -1 193 4 962 1 147 -5 008
Bruttomarginal 60,3 % 78,0 % 62,6 % 77,3 % 71,5 % 63,0 %
Rörelseresultat -6 895 -4 109 -13 757 -4 911 -20 016 -28 862
Rörelsemarginal -38,5 % -16,7 % -37,1 % -9,3 % -22,0 % -38,4 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 420 2 982 -390 10 085 3 931 -6 544
Likvida medel 75 584 54 644 75 584 54 644 46 405
Annual Recurring Revenue* 17 828 N/A 17 828 N/A 16 190Belopp i tkr om inget annat anges

* Annual Recurring Revenue saknar jämförelsetal från Kv 2 2022.

För definitioner se ekonomisk ordlista.

INTERAKTIV PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT SAMT INBJUDAN TILL Q&A

Precise Biometrics har publicerat en interaktiv video i samband med dagens delårsrapport som inkluderar intervjuer med VD Patrick Höijer och CFO Annika Freij, vilken finns tillgänglig på sidan för investerarrelationer här: https://precisebiometrics.com/sv/investerare/

Det interaktiva videomaterialet är skapat för att komplettera rapporten och ge ytterligare djup och bättre förståelse på aktiemarknaden för företagets verksamhet.

Bolaget bjuder även in till en live Q&A som startar kl. 10:00 (CET), den 15 augusti 2023.

För att delta i frågestunden, så nås den via den interaktiva videospelaren på sidan för investerarrelationer här:
https://precisebiometrics.com/sv/investerare/

Frågor kan ställas direkt i chatten i den interaktiva spelaren eller skickas in i förväg till investor@precisebiometrics.com.

Från Precise deltar:
Patrick Höijer, VD
Annika Freij, CFO

Den interaktiva videon är på svenska med engelsk text och Q&A hålls på engelska.

VD HAR ORDET

När vi summerar det första halvåret 2023 så vill jag börja med att lyfta fram att Precise Biometrics idag står starkare än på länge, tack vare hårt arbete i alla delar av företaget och fortsatt stöd från aktieägare genom den företrädesemission som vi slutförde i juni. Vi har förbättrat vår kassa, sänkt våra kostnader och trimmat arbetet genom hela bolaget. Positivt är också att återkommande intäkter (ARR) under andra kvartalet har ökat.

Jag har nu varit VD i drygt ett år och mitt uppdrag är att kommersialisera bolagets unika teknologi. Under årets andra kvartal har vi slutit flera viktiga samarbetsavtal inom båda våra affärsområden, Algo och Digital Identity. Att vi förstärkt vår ledningsgrupp med Joakim Nydemark, som tillträdde som vice VD och CCO för Algo i juni, är också en milstolpe i denna kommersialiseringsfas. Det är nu tydligt att Precise Biometrics är ett bolag som inte bara levererar världsledande lösningar till mobiltelefonmarknaden, utan också har en väldigt stor potential inom andra områden.

Det har, som många känner till, varit stora utmaningar på mobiltelefon-marknaden under de senaste åren. Marknaden för konsumentelektronik i allmänhet, i synnerhet mobiltelefoni och laptops, har präglats av svag efterfrågan. Detta har givetvis påverkat oss och bidragit till att både omsättningen och resultatet under andra kvartalet minskat jämfört med motsvarande period i fjol. De flesta marknadsbedömningar som görs nu tyder på att efterfrågan på konsumentelektronik successivt kommer att återhämta sig under slutet av 2023 inför 2024. Även vi ser tecken på denna ljusning i våra dialoger med marknadens olika aktörer.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 75,6 Mkr (54,6), vilket är ett resultat av företrädesemissionen där bolaget tillfördes totalt 39,7 Mkr efter emissionskostnader, vilket gör att vi nu kan agera för att satsa på tillväxt framåt i denna fas av bolagets utveckling.

I affärsområdet Digital Identity fortsätter vi att utöka vårt fotavtryck på marknaden för våra system för inpassering och besökshantering till lokaler och byggnader. Det handlar om system som skapar ökad säkerhet på arbetsplatser och i offentliga byggnader och samtidigt minskar administrationen för slutkunderna. Den största marknaden för denna typ av lösningar är USA och vi fortsätter därför arbetet med vår geografiska expansion till USA. Vi har genom våra partnerskap med amerikanska accessföretaget Genetec och Flowscape Technologies en stark position och arbetar nu med att bygga upp säljkanaler via systemintegratörer.

Jag är fast övertygad om att satsningen på den amerikanska marknaden, i kombination med att vi vill fortsätta expandera vår fingeravtrycksmjukvara inom Algo in i nya vertikaler, ger oss potential att skapa mer diversifierade intäktsströmmar och en högre intjäning för Precise Biometrics framöver.

Varför? Vi ser flera trender där vår kompetens kan bidra och som talar till vår fördel. Tyvärr upplever många världen som alltmer osäker, det pågår ett krig i Europa, vi läser ofta om företag som råkar ut för digitala sabotage och cyberbrottsligheten breder ut sig. Detta skapar i sin tur en ökad förståelse för behovet av både digitala och fysiska säkerhets-lösningar. Förutom detta generella fokus på säkerhet så finns det en rad andra faktorer som inverkar på vår verksamhet.

Mobila enheter förväntas gå tillbaka till fingeravtryck från ansikts-igenkänning, eller till en kombination av dessa båda teknologier, för identifiering. Det är främst under-display sensorer som tar marknads-andelar, den typ av sensorer som Precise främst stödjer. Krav på säkrare identifiering redan vid uppstart av laptops drivs exempelvis av Windows Hello, vilket förväntas öka efterfrågan på biometrilösningar inom laptop-segmentet under de kommande åren.

Inom fordonsindustrin händer det extremt mycket. Elektrifieringen innebär att mjukvaran i våra fordon blir allt viktigare. I takt med att bilar också blir alltmer självkörande kommer dess passagerare ha andra behov under körningen. Det är en av drivkrafterna till att marknaden för fingeravtrycksläsare i fordonsindustrin förväntas fördubblas mellan 2023 och 2024. Tidigare har det handlat om bekvämlighetslösningar, men i framtiden blir exempelvis smidiga betalningslösningar i fordon viktiga. Där förväntas identifiering genom fingeravtryck vara centralt.

Detta är bara några av de omvärldsfaktorer som vi bedömer ha en positiv inverkan på Precise Biometrics framtid. Utöver det har jag under kvartalet haft möjlighet att besöka flera kunder och partners i Asien och ser att vi står starka i våra relationer med dem.

Sammanfattningsvis, under året så har hela bolaget arbetat hårt för att skapa en bra grund att växa från, för att fortsätta kommersialisera samt maximera marknadspotentialen. Nu står vi väl rustade för att med fullt fokus vinna nya affärer, skapa aktieägarvärde och bidra till både nöjda kunder och medarbetare.

Patrick Höijer, vd, Precise Biometrics