NYA LICENSAVTAL SKAPAR YTTERLIGARE TILLVÄXTMÖJLIGHETER

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596, DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2016

ANDRA KVARTALET

 • Koncernens nettoomsättning ökade till 21,9 Mkr (10,0).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades till 6,2 Mkr (-5,2).
 • Resultatet efter skatt förbättrades till 4,4 Mkr (-7,9).
 • Resultat per aktie förbättrades till 0,01 kr (-0,02).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 10,0 Mkr (-5,6)

FÖRSTA HALVÅRET

 • Koncernens nettoomsättning ökade till 46,1 Mkr (14,6).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades till 14,4 Mkr (-11,6).
 • Resultatet efter skatt förbättrades till 10,7 Mkr (-16,7).
 • Resultat per aktie för perioden förbättrades till 0,03 kr (-0,05).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 17,5 Mkr (-11,9)
 • Likvida medel uppgick till 67,4 Mkr (47,0) vid delårsperiodens utgång. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Precise BioMatch Mobile var med i totalt 40 olika mobiltelefoner, tablets och bärbara datorer som lanserades under kvartalet.
 • Licensavtal tecknades med sensortillverkarna IDEX och EOSMEM samt säkerhetsföretaget Oberthur Technologies.
 • Precise Biometrics vann ett ramavtal på Tactivo från Defense Logistics Agency, en del av USA:s försvarsdepartement.
 • Precise BioMatch Embedded integrerades i Fingerprint Cards biometriska modul FPC-BM.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Precise BioMatch Mobile är hittills med i totalt sju olika mobiltelefoner och tablets som lanserats efter andra kvartalets slut.
 • Licensavtal har efter kvartalets slut tecknats med sensortillverkarna Betterlife och Qualcomm Technologies, Inc.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in investerare och media till ett informationstillfälle idag kl 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

VD-KOMMENTAR

Årets andra kvartal blev ännu ett bra kvartal för Precise Biometrics. Bolaget har haft en fantastisk utveckling under det senaste året. Den senaste 12-månadersperioden har nettoomsättningen ökat med 176 % till 87,9 Mkr (31,8). Motsvarande EBITDA-resultat uppgick till 26,5 Mkr (- 27,3), en ökning på helårsbasis med 53,8 Mkr. Jag är självfallet inte nöjd med att omsättningstillväxten i förhållande till det första kvartalet uteblev men är övertygad om att vi kommer att ha fortsatt tillväxt framöver.
Jag är dock mycket nöjd med att den positiva utvecklingen med nya kundavtal fortsatte under andra kvartalet och att vi i början av tredje kvartalet tecknade avtal med Qualcomm. Det är ett samarbete som vi bedömer har mycket stor potential. Qualcomm är en av de största aktörerna inom mobilbranschen och har en spännande sensorteknik baserad på ultraljud. Därutöver tecknade vi under kvartalet licensavtal med sensortillverkarna IDEX och EOSMEM samt med säkerhetsföretaget Oberthur. Totalt har vi nu 18 kunder vilket ger oss stora möjligheter att ta en betydande del av tillväxten i marknaden. I linje med vår strategi utvärderar vi kontinuerligt nya partners för att ytterligare stärka vår marknadsposition och konkurrenskraft.
Marknaden för fingeravtrycksteknik fortsätter att växa och allt fler tillverkare väljer att integrera tekniken även för mobiltelefoner i låg- och mellanprissegmentet samt tablets och bärbara datorer. Ledande marknadsanalytiker räknar med en genomsnittlig årligt tillväxt av fingeravtrycksmarknaden på över 35 % till och med 2020. Jag förväntar att vår adresserbara marknad kommer att vara närmare 800 miljoner mobiltelefoner, tablets och bärbara datorer med fingeravtrycksteknik redan under nästa år. Det är en fantastisk marknadsutveckling som ger oss tillväxtmöjligheter på såväl kort som lång sikt.

Vi har ytterligare stärkt vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara. Vår mjukvara finns nu inkluderad i över 130 olika mobila enheter från fler än 35 olika tillverkare. Precise BioMatch Mobile inkluderades i totalt 40 olika mobiltelefoner, tablets och bärbara datorer som lanserades under kvartalet, 15 flera än under det första kvartalet. Av dessa var fem med andra kunder än Fingerprint Cards AB. Vi förväntar en ökad försäljning och volymer från flera av våra andra sensorkunder som successivt kommer att driva tillväxt och väl kompensera för effekterna av att Fingerprint Cards implementerat sin egen algoritmlösning hos några av sina nyckelkunder.
Under de senaste månaderna har flera av våra kunder genomgått omfattande kvalificeringsprocesser hos ledande mobiltelefontillverkare. Kunderna är nu involverade i slutgiltiga utvärderingar och i integrationsprojekt som kan generera volymleveranser mot slutet av året. Under kvartalet levererades sensorer från Synaptics och Elan Microelectronics med vår mjukvara till ett antal mobila enheter, vilket visar att konkurrensen ökar i marknaden. Vi arbetar i allt större utsträckning ute hos mobiltelefontillverkarna tillsammans med våra kunder för att bidra till effektivare och snabbare utvärderings- och integrationsprocesser och skapar därmed förutsättningar för tidigare och ökade royaltyintäkter.
Vi har fortsatt våra investeringar i forskning och utveckling för att säkerställa vår konkurrenskraft genom att ha branschens bästa prestanda avseende användarupplevelse och säkerhet. Därutöver arbetar vi med att utveckla vårt erbjudande med mjukvara och referensimplementationer för olika plattformar samt integrationstjänster för att kunna erbjuda bredare lösningar som medger snabbare integration av fingeravtrycksmjukvaran i mobila enheter. I syfte att komma närmare och bättre stödja våra kunder i de kritiska integrationsprojekten på våra nyckelmarknader, Kina och Taiwan, har vi också etablerat en lokal organisation för support och integration i Taiwan som även täcker den kinesiska marknaden.
Inom affärsområdet Mobile Smart Card Solutions utvecklades försäljningen under kvartalet svagare än förväntat, främst på grund av lägre försäljning till den amerikanska myndighetsmarknaden och Defense Logistics Agency.
Vi förväntar dock fortsatt tillväxt över tid inom affärsområdet. Utanför USA finns det flera intressanta projekt som rör sig framåt, främst i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Göteborg Stad planerar för att införa en mobil lösning med Tactivo till 10 000 anställda under nästa år. Det är ett omfattande projekt som går enligt plan och vi förväntar oss inledande order på Tactivo redan under hösten. Det är många inom svensk vård som bevakar utvecklingen av projektet, vilket kan ha en positiv inverkan på andra organisationers beslut att införa mobila lösningar med Tactivo. Dessutom utvecklas pilotprojekten med tyska myndigheter i rätt riktning, vilket kan ge intäkter under 2017.
Det första halvåret 2016 har varit händelserikt och jag är på det stora hela nöjd över vår utveckling. Vi har stärkt vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara. I takt med att våra kunder i ökad omfattning blir kvalificerade som leverantörer minskar vi också beroendet av enskilda samarbeten. Genom vår breda kundbas med 16 sensortillverkare och två säkerhetsföretag är vi väl positionerade för lönsam tillväxt och jag är övertygad om att Precise Biometrics kommer visa en fortsatt positiv utveckling.
Håkan Persson, VD