Nya strategiska samarbeten inom digital identitet och mobila enheter

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN APRIL – JUNI 2019

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,4 Mkr (18,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,3 Mkr (-3,3).
 • Periodens resultat uppgick till -7,6 Mkr (-4,1).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,01).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 Mkr (-8,6).

DELÅRSPERIODEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 25,6 Mkr (36,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,1 Mkr (-5,3).
 • Periodens resultat uppgick till -15,5 Mkr (-6,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,02).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,3 Mkr (-16,8).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Precise inledde strategiskt samarbete inom mobila enheter med Egis Technology, en ledande sensortillverkare
 • Precise ingick strategiskt samarbete med Covr Security inom digital identity, för att tillsammans erbjuda produkter som möjliggör bekväm och säker verifiering av identitet för digitala tjänster
 • Intäkter från piloter inom Digital Identity
 • Omstruktureringen som inleddes hösten 2018 är genomförd och kontoret i Shanghai är fullt operationellt

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Precise med i den första biometriska smarta kort-modulen med Mastercard CAST-certifikat
 • Första leveransen av mobila enheter tillsammans med Egis Technology

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL

NYCKELTAL

2019 2018 2019 2018 2018 Rullande
Belopp i tkr om inget annat anges Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår 12 mån.
Nettoomsättning 13 446 18 728 25 590 36 880 67 645 56 355
Omsättningstillväxt, % -28,2% -7,1% -30,6% 0,3% 10,8% 0,0%
Bruttomarginal, % 78,8% 82,8% 75,2% 87,4% 85,2% 79,2%
Rörelseresultat -7 274 -3 296 -15 143 -5 329 -19 958 -23 936
Rörelsemarginal, % -54,1% -17,6% -59,2% -14,5% -29,5% -42,5%
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 089 -8 609 -11 295 -16 835 -26 055 -18 535
Likvida medel 65 416 93 580 65 416 93 580 79 543 65 416

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in till ett informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

VD HAR ORDET
Ytterligare ett intensivt kvartal har passerat och det har varit ett händelserikt första halvår 2019 för Precise. Vi fortsätter på vår förändringsresa i enlighet med den strategi som presenterades under hösten 2018 där vi uppnått viktiga framsteg inom våra tre affärsområden; digital identitet, smarta kort och mobila enheter. Kostnadsbesparingarna till följd av omorganisationen 2018 har under kvartalet resulterat i en kontrollerad kostnadsbas, samtidigt som vi fortsätter att successivt öka investeringstakten inom affärsområdet digital identitet.

Inom affärsområde digital identitet fortsätter vi utvecklingen av biometriska lösningar för att möta användarnas efterfrågan på enkel och säker autentisering i det dagliga livet. I juni meddelades det att vi ingått ett strategiskt samarbete med Covr Security – som möjliggör trygga transaktioner online mellan mobila enheter i kombination med Precise YOUNiQ – vår produkt för verifiering av den digitala identiteten. Vi avser att erbjuda en gemensam produkt som möjliggör bekväm och säker verifiering av identitet för digitala tjänster, exempelvis inom finans, spel, detaljhandel och sjukvård. Arbetet tillsammans med Covr pågår där vi utvecklar en skalbar lösning för slutanvändare.

Vi har flera pilotprojekt igång, som under kvartalet genererade cirka 1 MSEK i intäkter, och vårt mål är att initiera fler pilotprojekt under 2019 för att nå kommersialiseringsfas under 2020.

Även affärsområdet mobila enheter har utvecklats starkt. I juni inledde vi ett strategiskt samarbete med en ledande leverantör av fingeravtryckssensorer, Egis Technology. Samarbetet har resulterat i den första integrationen av vår mjukvara i en serie mobila enheter, vilket förväntas generera cirka 10 MSEK i omsättning under det andra halvåret 2019. Ordern är ett styrkebesked, men vi ser fortsatt 2019 som ett utmanande år ur ett finansiellt perspektiv med tanke på volatiliteteten på marknaden för mobila enheter.

Teknikskiftet där optiska sensorer vinner mark över kapacitiva- och ultraljudssensorer ger oss fortsatt goda förutsättningar att ta marknadsandelar. Prispressen på sensorer fortsätter, vilket medför lägre marginaler även för oss. Genom etableringen av vårt kontor i Shanghai stärker vi vår lokala närvaro samt bäddar för starkare kundrelationer. Tillsammans med våra partners arbetar vi i ett flertal projekt som förväntas generera intäkter under såväl innevarande som kommande år.

Inom affärsområde smarta kort kunde vi efter kvartalet kommunicera att vårt samarbete med NXP resulterat i den första biometriska produkten, en säker processmodul för smarta kort, att erhålla ett Mastercard CAST-certifikat. Certifieringen är ett kvitto på kvaliteten av vår fingeravtrycksmjukvara och en förutsättning för kommersialisering. Som tidigare har kommunicerats så förväntar vi oss att biometriska smarta kort kommer att börja levereras i mindre initiala volymer mot slutet av 2019, följt av större volymer under 2020. Vi arbetar nu intensivt med att slutföra produkten inför lanseringen, för att i ett nästa steg fokusera på kostnadsstrukturen inför volymproduktion.

Sammanfattningsvis fortsätter Precise uppnå viktiga milstolpar i arbetet att förflytta sig till en högre nivå i värdekedjan. Efterfrågan på biometriska lösningar är stor och vi arbetar intensivt för att användare enkelt och säkert ska kunna verifiera sig, samt i framtiden äga och kontrollera sin data oavsett användningsområde. Vi ser med tillförsikt på de satsningar vi genomför för att leverera världsledande biometriska lösningar som möjliggör säker och bekväm autentisering och är “Verified by You”.

Stefan K Persson, VD