Offentliggörande av prospekt för Precise Biometrics företrädesemission

Styrelsen i Precise Biometrics AB har upprättat prospekt avseende föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på svenska på www.precisebiometrics.com ( https://www.precisebiometrics.com ) under Investors och www.remium.com ( http://www.remium.com )

Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Precise Biometrics AB, Scheelevägen 30, Box 798, 220 07 Lund, tel. 046-46 31 11 00 eller Remium AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm, tel. 08-454 32 00.

EMISSIONSVILLKOR
De som är aktieägare i Precise Biometrics på avstämningsdagen den 17 september 2012 har företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier teckna två (2) nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 0,72 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om 54,4 MSEK, förutsatt att nyemissionen fulltecknas. Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 38,1 MSEK. Teckningsperioden löper från och med den 19 september till och med den 3 oktober 2012. Avstämningsdag hos Euroclear för erhållande av teckningsrätter är den 17 september 2012. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 19 september till och med den 3 oktober 2012, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Precise Biometrics. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Precise Biometrics kommer endast att ske genom det prospekt som Precise Biometrics avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Precise Biometrics styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "bedömer", "förväntar" och "avser" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Precise Biometrics har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering kl.13.00 den 12 september 2012.