ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH YTTERLIGARE FOKUSERING AV VERKSAMHETEN

Försäljningen i kvarvarande verksamhet, Fingerprint Technology, ökade under kvartalet. Samarbetet med Silead har resulterat i substantiella royaltyintäkter till följd av att Precise BioMatch Mobile lanserats i ett antal telefonmodeller från en av världens största tillverkare. Precise Biometrics ingick ett avtal med IDENTOS om att avyttra affärsområdet Mobile Smart Card Solutions för att ytterligare fokusera verksamheten på affärsområdet Fingerprint Technology.

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 20,2 Mkr (18,9).

 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för kvartalet uppgick till 0,5 Mkr (5,3).

 • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,2 Mkr (5,3).

 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,00 kr (0,02).

 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till 0,00 (0,01).

 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -1,3 Mkr (7,5).

DELÅRSPERIODEN

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet under delårsperioden uppgick till 36,8 Mkr (39,6).

 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för delårsperioden uppgick till -2,2 Mkr (12,4).

 • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -3,2 Mkr (12,4).

 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,01 kr (0,04).

 • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,01 (0,03).

 • Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till 15,8 Mkr (17,5). Likvida medel för den totala verksamheten uppgick till 115,0 Mkr (67,4) vid delårsperiodens utgång. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

 • Ingick ett avtal med tyska IDENTOS GmbH som övertar affärsområdet Mobile Smart Card Solutions per den 1 januari 2018.

 • Lanserade en ny säkerhetssvit med branschledande mjukvara för fingeravtrycksigenkänning med spoof och liveness detection, samt fristående anti-spoofprodukter och tjänster.

 • Licensavtal tecknades med koreanska sensorstillverkaren Melfas. Efter kvartalets utgång tecknades ett licensavtal med modulhuset O-Film.

 • Precise BioMatch™ Mobile integrerades i Qualcomm® Fingerprint Sensors, andra generationens ultraljudsbaserade fingeravtryckslösningar från Qualcomm.

 • Sju mobiltelefoner och två smarta kort lanserades med bolagets fingeravtrycksmjukvara.

FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL  

Som en konsekvens av att affärsområdet Mobile Smart Card Solutions klassificerats som verksamhet för avyttring har tidigare rapporterade siffror räknats om för att öka jämförbarheten. För att erhålla en jämförbar historik har tidigare rapporterade siffror enbart justerats för de till det avyttrade verksamhetsområdet direkt knutna kostnaderna och som inte längre kommer påverka bolagets kvarvarande verksamhet. De resurser som tidigare allokerats till affärsområdet Mobile Smart Card Solutions kommer att övergå till affärsområdet Fingerprint Technology senast i samband med avyttringen och har därför ej inkluderats i verksamhet för avyttring. Resursförstärkningen sker för att möta marknadens efterfrågan på allt mer avancerade lösningar inom Fingerprint Technology.

Den avyttrade verksamhetens påverkan på finansiell ställning har inte särredovisats, eftersom bolaget bedömer att det inte är möjligt att redovisa den avyttrade verksamhetens påverkan på kassaflödet. Istället redovisas kassaflöde från total verksamhet.
Om inget annat uttrycks avser redovisade siffror i delårsrapporten kvarvarande verksamhet.

NYCKELTAL

Belopp i Tkr om inte 2017  2016  2017  2016  2016  Rullande 
annat anges
Q2  Q2  Q1-Q2  Q1-Q2  Helår  12 mån 
Nettoomsättning 20 160 18 936 36 777 39 560 83 299 80 516
Omsättningstillväxt, 6,5% 175,1% Neg 282,9% 95,7% 12,2%
%
Bruttomarginal, % 95,0% 97,8% 94,7% 97,9% 98,0% 96,5%
Rörelseresultat 481 5 344 -2 179 12 402 25 407 10 826
Rörelsemarginal, % 2,4% 28,2% -5,9% 31,4% 30,5% 13,4%
Operativt -1 314 7 462 15 808 17 497 37 658 35 970
kassaflöde, Tot.
verksamhet 
Likvida medel, Tot. 115 006 67 411 115 006 67 411 135 753 115 006
verksamhet 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN     
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in till ett informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl. 8.00.