Poströstning inför Precise Biometrics årsstämma den 15 maj 2020

Som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset har styrelsen i Precise Biometrics beslutat att aktieägare i Precise Biometrics före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt digitalt eller fysiskt per post. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Precise Biometrics vill uppmana samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till poströstning.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 9 maj 2020, använda ett formulär för anmälan och poströstning som kommer att finnas tillgängligt via Precise Biometrics hemsida www.precisebiometrics.com.

  • Ifyllt och undertecknat formulär ska antingen skickas digitalt via BankID, eller i original till Precise Biometrics, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller via mail till GeneralMeetingServices@euroclear.eu (ange ”Precise Biometrics – Poströstning” i ämnesraden).
  • Formuläret måste vara Precise Biometrics tillhanda senast måndagen den 11 maj 2020, gärna före kl. 16.00.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman kommer Precise Biometrics även att vidta bland annat följande försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman:

  • tidpunkten för inregistrering senareläggs till kl. 13.45,
  • ingen dryck och förtäring kommer att serveras,
  • det kommer inte att förekomma några anföranden av styrelseordföranden, VD, revisor eller valberedningens representant. Istället kommer ett anförande av VD att spelas in och publiceras på Precise Biometrics hemsida www.precisebiometrics.com efter stämman,
  • antalet närvarande icke-aktieägare, styrelseledamöter, bolagsfunktionärer och gäster kommer att begränsas, och
  • frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag. Någon allmän frågestund kommer alltså inte att hållas denna årsstämma, och stämman kommer att i möjligaste mån minimeras i tid utan att det inskränker på aktieägarnas rättigheter.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom poströstning enligt ovan. Precise Biometrics följer den fortsatta utvecklingen noga och kommer vid behov att på sin hemsida www.precisebiometrics.com uppdatera informationen om vilka ytterligare åtgärder som eventuellt vidtas i samband med årsstämman.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Torgny Hellström, styrelseordförande, Precise Biometrics
Telefon: 0733 45 13 00
E-mail: torgny.hellstrom@precisebiometrics.com