Precise avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 20 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

Precise Biometrics AB (publ) (”Precise” eller ”Bolaget”) offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 20 miljoner med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2021. Syftet med den riktade emissionen är att finansiera en del av Bolagets förvärv av EastCoast Solutions som offentliggjordes idag, vilket accelererar Bolagets affärsområde inom SaaS (Software-as-a-Service), Digital Identity. Precise har anlitat Vator Securities AB som Sole Bookrunner i samband med den riktade emissionen.

Priset och antalet nya aktier i den riktade emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att initieras efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och slutföras innan handeln på Nasdaq Stockholm inleds den 30 november 2021. Den riktade emissionen förutsätter att styrelsen fattar beslut om emissionen efter att det accelererade bookbuilding-förfarandet har genomförts. Bolaget kan när som helst besluta om att förkorta, förlänga eller avbryta bookbuilding-förfarandet.

Precise avser att använda nettolikviden från den riktade emissionen till att finansiera en del av Bolagets förvärv av EastCoast Solutions som offentliggjordes idag. Mot bakgrund av Bolagets diversifierade aktieägarbas anser styrelsen i Precise att det mest lämpliga alternativet för Bolaget vid denna tidpunkt är att utnyttja den flexibilitet som följer vid en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, som möjliggör för Precise att anskaffa kapital för att finansiera den första betalningen i förvärvet av EastCoast Solutions på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

I samband med den riktade emissionen har bolagets styrelseledamöter och personer i bolagsledningen som äger aktier åtagit sig gentemot Sole Bookrunner att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period som inleds datumet för detta offentliggörande och upphör 90 kalenderdagar efter slutförandet av den riktade emissionen.

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med den riktade emissionen. Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Precise i samband med den riktade emissionen.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021 kl. 17:32 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Precise anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Precises kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”), i dess senaste lydelse, och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta pressmeddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Ett investeringsbeslut med anledning av den riktade emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Varken Bolaget, eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.