Precise Biometrics avser genomföra en riktad emission av aktier

Precise Biometrics AB (publ) (“Precise Biometrics” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm ticker: PREC) offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission av aktier.

I syfte att finansiera Precise Biometrics pågående förvärv av NexID Biometrics och samtidigt bibehålla Bolagets nuvarande finansiella ställning, avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2016, att besluta om en riktad emission av aktier för att ta in upp till 50 miljoner SEK före emissionskostnader ("Nyemissionen").

Nyemissionen är riktad till kvalificerade svenska och internationella investerare. Teckningskursen för aktierna som emitteras i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett book-building-förfarande, vilket kommer att påbörjas tidigast kl. 17.31 (CET) den 13 december 2016 och avslutas före Nasdaq Stockholms öppning den 14 december 2016. Den minsta ordern har fastställts till de antal aktier som motsvaras av 100 000 EUR. Allokeringsperioden för Nyemissionen kan komma att avslutas tidigare eller förlängas enligt beslut av Bolaget.

Styrelsen kan helt efter eget gottfinnande välja att avbryta book-buildingen och avstå från att fortsätta med Nyemissionen.

Pareto Securities AB ("Pareto Securities") har utsetts till sole manager och bookrunner i samband med Nyemissionen.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon;  046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com 

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet. Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com 

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Precise Biometrics i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Precise Biometrics avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika.

Precise Biometrics har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och riktat till kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall uttrycket "ett erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket "prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder Precise Biometrics och ingen annan i samband med Nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Precise Biometrics för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med Precise Biometrics och de nya aktierna eller Nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.
Varje investerare i Nyemissionen kommer vidare bland annat att anses bekräfta (i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att investeraren inte förlitar sig på (i syfte att fatta ett investeringsbeslut eller i annat avseende) råd, stöd eller garantier (skriftliga eller muntliga) från Precise Biometrics, Pareto Securities AB eller några av deras respektive närstående personer eller någon ickeoffentliggjord information, och (iii) att investeraren har konsulterat egna legala, regulatoriska, skatte-, affärs-, investerings-, finansiella och redovisningsrådgivare i sådan omfattning som investeraren bedömer nödvändigt, och att investeraren har fattat sitt eget investeringsbeslut baserat på sin egen bedömning och på sådana råd från rådgivare som investeraren har bedömt nödvändiga. Bolaget har inte lämnat, och investerarna har inte mottagit från bolaget, någon icke-offentliggjord information i samband med Nyemissionen.